ORZECZENIE

To, że pracownik podatnika upoważniony do odbioru korespondencji nie przekazał swoim przełożonym doręczonego postanowienia o wszczęciu przeciwko nim postępowania celnego oraz pozostałej korespondencji związanej z prowadzonym postępowaniem, nie jest podstawą do stwierdzenia, że strona nie została w sposób właściwy poinformowana o toczącym się postępowaniu. Okoliczność taka nie daje zatem podstawy do uznania, że wystąpiła przesłanka braku czynnego udziału strony w postępowaniu bez jej winy - orzekł WSA w Opolu.

Sygn. akt I SA/Op 364/07

Więcej: www.deloitte.com/pl/tax24