ORZECZENIE

W trakcie kontroli podatkowej organ zakwestionował koszty uzyskania przychodów podatnika w deklaracji podatkowej za 2004 rok. Podatnik w tym roku kilkakrotnie dokonywał na terenie UE zakupu samochodów osobowych, transportował je do Polski, naprawiał i zbywał.

Organ zakwestionował koszty, argumentując, że podatnik nie posiadał dokumentów księgowych, z których wynikałoby, że faktycznie poniósł koszty naprawy nabywanych na terenie UE aut. Podatnik wniósł skargę do WSA, który uchylił zaskarżoną decyzję. W uzasadnieniu sentencji sąd stwierdził, że fakt nieprawidłowego udokumentowania bądź braku udokumentowania wydatków nie przesądza o tym, że nie mogą być uznane za koszty podatkowe.

Sygn. akt I SA/Bk 64/08

Więcej: www.deloitte.com/pl/tax24