Skarżąca spółka prowadzi działalność wydawniczą z siedzibą w Norwegii. Z tytułu udziałów w polskiej spółce w latach 2005-2006 otrzymywała dywidendy i odprowadziła od nich podatek dochodowy. Następnie wystąpiła do organów podatkowych o stwierdzenie nadpłaty. Organy podatkowe odmówiły jednak stwierdzenia nadpłaty. Podatnik nie posiada siedziby na terenie Unii Europejskiej, to nie przysługuje mu zwolnienie.

Spółka podniosła jednak, że w spornym okresie przepis art. 22 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 z późn. zm.) nie przewidywał zwolnienia dywidend od podatku w przypadku podatników posiadających siedzibę na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), do którego należy również Norwegia. Polska ustawa nie przewidywała zatem przepisów umów zawartych między Unią Europejską a Norwegią. Dopiero nowelizacja, która weszła w życie 1 stycznia 2007 r. rozszerzyła zwolnienie o kraje EOG. Mimo to, zdaniem spółki, organy podatkowe miały jednak obowiązek stosowania przepisów wspólnotowych wprost. A zatem, mimo że polskie przepisy o CIT nie przewidywały zwolnienia, organy podatkowe powinny zastosować przepisy UE i stwierdzić nadpłatę, ponieważ Polska przystąpiła do Porozumienia o EOG.

Sąd administracyjny przyznał rację spółce. Stwierdził przede wszystkim, że organy podatkowe miały obowiązek stosowania prawa UE wprost. Sąd zwrócił uwagę, że Polska przystąpiła do Porozumienia o EOG na mocy decyzji Rady Unii Europejskiej z 30 marca 2004 r. dotyczącej tymczasowego stosowania Umowy w sprawie udziału Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Malty, Rzeczpospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej w Europejskim Obszarze Gospodarczym (2004/368/WE). Umowa ta została przedłużona kolejną decyzją Rady UE z 6 grudnia 2005 r. Sąd uznał zatem, że spółce na pewno przysługiwała nadpłata za rok 2006. WSA dodał również, że skoro Polska przystąpiła do Porozumienia o EOG, to umowa ta obowiązuje od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej. W konsekwencji wydaje się, że spółce przysługiwało również zwolnienie z podatku od dywidend za rok 2005, ale - jak stwierdził sąd - mają to ustalić organy podatkowe.