ORZECZENIE

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł, że w przypadku zakończenia pracy kasy fiskalnej, na mocy par. 5 pkt 8 rozporządzenia ministra finansów z 4 lipca 2002 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników (Dz. U. z 2002 r. nr 108, poz. 948) nie było obowiązku przekazania kasy producentowi lub importerowi. Wyrok dotyczył więc stanu faktycznego istniejącego w 2002 roku. Sąd uznał, że organy podatkowe, które kazały podatnikowi przekazać kasę po zakończeniu jej pracy producentowi, błędnie zastosowały par. 5 ust. 9 tego rozporządzenia. Przepis ten odnosił się do wymiany pamięci fiskalnej, a nie do zakończenia pracy kasy.

W obecnym rozporządzeniu w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy, oraz warunków ich stosowania (Dz.U. z 2008 r. nr 212, poz. 1338) nie przewiduje się wymogu przechowywania przez producenta lub importera pamięci kasy fiskalnej.

Sygn. akt III SA/Wa 2927/08, nieprawomocny