Członek rodziny dziedziczący firmę może kontynuować jej działalność, ale będzie zmuszony dokonać na wstępie podatkowych inwestycji. Jedną z nich może być wymiana użytkowanych dotychczas kas fiskalnych.

Zgodnie z przepisami w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników każda kasa fiskalna posiada numer unikatowy, który jest indywidualnym i niepowtarzalnym numerem nadanym pamięci fiskalnej kasy przez ministra finansów, jednoznacznie identyfikującym daną kasę, który nie może być przypisany innym urządzeniom.

Pamięć fiskalna kasy to urządzenie umieszczone w twardej nieprzezroczystej masie, umożliwiające trwały jednokrotny zapis danych dopuszczonych programem pracy kasy bez możliwości ich likwidacji oraz wielokrotny odczyt tych danych, które są nieusuwalne bez zniszczenia samego urządzenia. Kasa musi zapisywać w pamięci fiskalnej m.in. numer unikatowy kasy oraz NIP podatnika. Z przepisów tych wyraźnie wynika, iż kasa fiskalna jest urządzeniem, które może być wykorzystywane do pracy w trybie fiskalnym tylko przez jednego, określonego podatnika.

Podatnicy prowadzący ewidencję przy zastosowaniu kas rejestrujących są obowiązani do stosowania kas wyłącznie do prowadzenia ewidencji własnej sprzedaży, bez prawa ich użytkowania przez osoby trzecie. W konsekwencji należy stwierdzić, że kasy rejestrujące wykorzystywane dotychczas w firmie zarejestrowanej na spadkodawcę, nie mogą być wykorzystywane do ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przez następcę prawnego bez dokonania czynności odczytu zawartości pamięci, następnie wymiany pamięci fiskalnej i dokonania zmiany numeru ewidencyjnego nadanego przez urząd skarbowy.