ORZECZENIE

Zapadł niekorzystny wyrok dla polskich spółdzielni posiadających udziały w spółkach kapitałowych. WSA w Warszawie orzekł, że spółdzielnie takie nie posiadają prawa do zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych od otrzymywanych dywidend z zysku spółek. Sąd uzasadniał, że polskie przepisy nie przewidują zwolnienia dla spółdzielni. W omawianej sprawie zastosowanie miał art. 22 ust. 4-4c ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 z późn. zm.). Zgodnie z nim zwalnia się od podatku dochodowego dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, jeżeli spełnione są łącznie określone w tym przepisie warunki.

Jednym z nich jest konieczność posiadania przez uzyskującego dochody z dywidend nie mniej niż 10 proc. udziałów (akcji) w kapitale spółki. Zwolnienie to ma zastosowanie również - zgodnie z art. 22 ust. 4c - do spółdzielni zawiązanych na podstawie rozporządzenia nr 1435/2003/WE z 22 lipca 2003 r. w sprawie statutu Spółdzielni Europejskiej oraz dochodów (przychodów) wypłacanych spółkom podlegającym w Konfederacji Szwajcarskiej opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, przy czym bezpośredni udział procentowy w kapitale spółki musi wynosić nie mniej niż 25 proc.

Skarżąca spółdzielnia spełniała wszystkie warunki poza jednym: nie była Spółdzielnią Europejską, tylko polską. Podnosiła więc, że interpretacja wydana przez ministra finansów narusza Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską oraz polską konstytucję, bowiem narusza zasadę równości wobec prawa. Sąd nie podzielił jednak tych zarzutów. Przede wszystkim dlatego, że zwolnienia podatkowe zawsze godzą w zasadę równości wobec prawa. Ponadto spółka w skardze wskazała naruszenie zasady wynikającej z Traktatu, a nie naruszenie konkretnego przepisu dyrektywy dotyczącej podatku dochodowego.

Sygn. akt III SA/Wa 3016/08 (nieprawomocny)