ORZECZENIE

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uznał, że rolnicy opodatkowujący swoje dochody przy zastosowaniu norm szacunkowych, określonych dla działalności w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej, podlegają przepisom ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.). Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2 przepisy ustawy stosuje się m.in. do osób fizycznych, jeśli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 800 tys. euro. (obecnie 1,2 mln euro - przyp. red.). Sąd zwrócił również uwagę, że prowadzenie ksiąg rachunkowych dla celów przewidzianych ustawą o rachunkowości uzależnione jest od woli podatnika tylko wtedy, gdy w poprzednim roku obrotowym osiągnął przychód, który nie przekroczył limitu. A zatem tylko w takiej sytuacji podatnik, w tym rolnik prowadzący działy specjalne produkcji rolnej, może wybrać, czy chce prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów, czy - mimo nieprzekroczenia limitu przychodów - chce prowadzić pełną rachunkowość. Jak podkreślił WSA, w przypadku gdy przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy przekroczyły określony limit (obecnie równowartość 1,2 mln euro), podatnik nie ma już takiego wyboru i jest zobligowany do prowadzenia ksiąg rachunkowych od następnego roku obrotowego.

Sygn. akt III SA/Wa 1135/08