Tegoroczne przychody nie mogą przekroczyć 9 357 000 zł, aby można było stosować niższą stawkę podatku dochodowego od osób prawnych.

Przypomnijmy, że warunki korzystania z 9-proc. stawki CIT są dwa. Jeden dotyczy bieżących przychodów – nie mogą one przekroczyć 2 mln euro, a przelicza się to według średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy roku podatkowego. W 2023 r. jest to kurs z 2 stycznia, który tego dnia wynosił 4,6784 zł za euro.
Drugi warunek dotyczy przychodów z poprzedniego roku. One również nie mogły przekroczyć 2 mln euro, z tym że kwotę tę przelicza się po innym kursie NBP – ogłoszonym na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku. W odniesieniu do przychodów z 2022 r. należy więc zastosować kurs z 3 października 2022 r., który tego dnia wynosił 4,8272 zł za euro.
To oznacza, że w 2023 r. ze stawki 9-proc. CIT może korzystać podatnik, który spełni równolegle dwa wymogi (oba limity zaokrągla się do 1 tys. zł), tj. jego:
  • przychody za 2022 r. nie przekroczyły 9 654 000 zł brutto, czyli wraz z należnym VAT (2 mln euro po kursie z 1 października 2022 r.),
  • bieżące przychody nie przekroczą 9 357 000 zł netto, czyli bez należnego VAT (2 mln euro po kursie z 2 stycznia 2023 r.).
Jeżeli podatnik przekroczy w trakcie roku drugi limit, musi, począwszy od następnego miesiąca, płacić już 19-proc. CIT.
Jak widać, limit bieżących przychodów jest o 297 tys. zł niższy od limitu odnoszącego się do przychodów zeszłorocznych. To skutek spadku kursu euro.
Warto zwrócić też uwagę na inne różnice. Pułap dotyczący bieżących przychodów jest liczony bez VAT (netto), a ten, który dotyczy przychodów z poprzedniego roku – z należnym VAT (czyli brutto). Ponadto bieżący limit odnosi się do przychodów innych niż zyski kapitałowe, a ubiegłoroczny odnosi się tylko do przychodów ze sprzedaży.
Warto też pamiętać, że umorzenie w 2023 r. subwencji z Polskiego Funduszu Rozwoju może pozbawić preferencyjnej stawki CIT. W przychodach należy bowiem uwzględnić również umorzone kwoty subwencji – stwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 22 grudnia 2022 r. (sygn. 0114-KDIP2-2.4010.169.2022.1.ASK). Wyjaśnił, że do ustalenia limitu bieżących przychodów (w 2023 r. – 9 357 000 zł) bierze się pod uwagę wszystkie przychody podatnika osiągnięte w roku podatkowym. Przepis ten – w przeciwieństwie do przepisu o zeszłorocznym limicie – nie odwołuje się wyłącznie do pojęcia przychodów ze sprzedaży, lecz do szerokiego pojęcia przychodów. ©℗
Limity podatkowe na 2023 r.
Rodzaj limitu 2023 r. (w zł)
Brak obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych (limit 2 mln euro przychodów za 2022 r.) 9 654 400
Status małego podatnika w PIT i w CIT (limit 2 mln euro przychodów za 2022 r.) 9 654 000
Bieżące dochody dla zastosowania 9-proc. stawki CIT (limit 2 mln euro przychodów za 2023 r.)* 9 357 000
Wartość środków trwałych dla celów jednorazowej amortyzacji u małego podatnika (limit 50 tys. euro przychodów za 2022 r.) 241 000
Status małego podatnika w VAT (limit 1,2 mln euro wartości sprzedaży za 2022 r.) 5 793 000
Status małego podatnika w VAT dla niektórych przedsiębiorstw, np. maklerskich (limit 45 tys. euro prowizji lub innego rodzaju wynagrodzeń za 2022 r.) 217 000
Kwartalne rozliczenie VAT przez spółki stosujące estoński CIT (limit 4 mln zł wartości sprzedaży za 2022 r.) 19 309 000
Przychody ryczałtowców (limit 2 mln euro przychodów za 2022 r.) 9 654 400
Kwartalne rozliczenie przez ryczałtowców (limit 200 tys. euro przychodów za 2022 r.) 965 440
*Przelicza się po średnim kursie NBP z 2 stycznia 2023 r. (4,6784 zł za euro), pozostałe limity przelicza się po kursie z 3 października 2022 r. (4,8272 zł za euro).