Wartość pożyczek niespłaconych na dzień likwidacji spółki i wykreślenia jej z rejestru przedsiębiorców nie stanowi dla tej spółki przychodu podatkowego – potwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Pytając o to, spółka z o.o. podkreśliła, że niespłacone przez nią zobowiązania nie zostaną jej umorzone, bo wierzyciel nie wyraża zgody na zwolnienie jej z długu. W związku z tym musi ona wykazać te zobowiązania w bilansie likwidacyjnym (jako pasywa).
Dodała, że orzecznictwo sądowe dopuszcza możliwość wykreślenia spółki z o.o. z rejestru po zakończonej likwidacji w sytuacji, w której ma ona niezaspokojone zobowiązania, natomiast nie prowadzi żadnych interesów, nie posiada majątku i nie istnieje realna możliwość zaspokojenia wierzycieli.
Spółka wyjaśniła, że znajdzie się właśnie w takiej sytuacji. Chciała się upewnić, że niespłacone pożyczki nie będą dla niej przychodem, od których powinna zapłacić CIT.
Argumentowała, że aby powstał przychód, musi dojść do faktycznego przysporzenia majątkowego, mającego konkretny wymiar finansowy – bądź to wskutek otrzymania czegoś nieodpłatnie (częściowo odpłatnie), bądź na skutek umorzenia istniejącego już zobowiązania.
Nie można natomiast przyjąć, że w związku z zakończeniem likwidacji i wykreśleniem z rejestru przedsiębiorców spółka otrzyma jakiekolwiek świadczenie (realne przysporzenie). Tym samym nie można mówić o przychodzie na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT – twierdziła spółka.
Dyrektor KIS w pełni się z nią zgodził i odstąpił od uzasadnienia swojego stanowiska. Tak samo natomiast stwierdził już wcześniej w interpretacjach z 14 lutego 2022 r. (sygn. 0111-KDIB2-1.4010.590.2021.1.MKU) i z 8 maja 2019 r. (sygn. 0111-KDIB1-1.4010.99. 2019.1.ŚS). ©℗
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 14 października 2022 r., sygn. 0114-KDIP2-2.4010.111.2022.1.RK