Spółka, która w dniu składania zawiadomienia ZAW-RD nie spełniała wszystkich warunków do opodatkowania ryczałtem, nie musi czekać trzech lat, by ponownie złożyć zawiadomienie o wyborze podatku – potwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Spytała o to spółka, która 25 kwietnia 2022 r. złożyła w urzędzie skarbowym zawiadomienie ZAW-RD o wyborze ryczałtu od dochodów spółek (tzw. estońskiego CIT). Wcześniej przeanalizowała, czy spełnia ustawowe warunki do jego opłacania. Jednym z nich jest brak udziałów lub akcji w kapitale innej spółki (art. 28j ust. 1 pkt 5 ustawy o CIT).

Akcje w miejsce należności

Problem dotyczył akcji przejętych wskutek konwersji długu na kapitał. W piśmie odebranym przez spółkę 25 marca br. jeden z dłużników poinformował ją o prawomocnie zatwierdzonym układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym, przewidującym konwersję 20 proc. wartości wierzytelności spółki na akcje dłużnika. Ta, w odpowiedzi z 4 kwietnia 2022 r., nie wyraziła zgody na objęcie w ten sposób akcji dłużnika. Sądziła, że brak zgody na objęcie akcji spowoduje, iż nie wejdzie w ich posiadanie. Dlatego przyjęła, że spełnia warunek, o którym mowa w art. 28j ust. 1 pkt 5 ustawy, i złożyła zawiadomienie o wyborze estońskiego CIT.
Potem jednak okazało się, że nie miała racji. Zgodnie bowiem z art. 169 ust. 3 prawa restrukturyzacyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1588 ze zm.) prawomocnie zatwierdzony układ zastępuje takie czynności jak np. podwyższenie kapitału zakładowego spółki z o.o. lub spółki akcyjnej. Na tej podstawie już 16 lutego br. do Krajowego Rejestru Sądowego zostało wpisane podwyższenie kapitału zakładowego dłużnika zgodnie z postanowieniem zatwierdzającym układ. Już tego dnia spółka, wbrew własnemu przekonaniu, weszła w posiadanie jego akcji.

Wycofany ZAW-RD

W związku z tym wysłała do urzędu skarbowego wniosek o wycofanie zawiadomienia ZAW-RD i o powrót do dotychczasowych zasad opodatkowania. Urząd przyjął wniosek, a spółka zapłaciła zaległy podatek dochodowy za kwiecień i maj 2022 r.
Niezależnie od tego zaczęła się pozbywać akcji dłużnika, bo planowała jak najszybciej ponownie wybrać estoński CIT.

Trzeba mieć, żeby stracić

Spytała, czy będzie mogła to zrobić od razu, gdy spełni wszystkie warunki ustawowe.
Sądziła, że nie dotyczy jej art. 28l ust. 2 ustawy o CIT, który mówi, że w przypadku utraty prawa do opodatkowania ryczałtem podatnik może złożyć ponowne zawiadomienie ZAW-RD po upływie trzech lat podatkowych, z tym że nie wcześniej niż po upływie 36 miesięcy następujących po roku kalendarzowym, w którym utracił prawo do ryczałtu od dochodów spółek.
Spółka uważała, że ten przepis odnosi się do podatników, którzy najpierw skutecznie wybrali opodatkowanie ryczałtem, a następnie stracili do niego prawo.
Natomiast jej sytuacja – jak podkreślała – jest inna, bo z chwilą składania zawiadomienia nie spełniała ona wszystkich przesłanek do wyboru estońskiego CIT. Nigdy więc nie nabyła do niego prawa, a tym samym nie mogła go utracić – przekonywała spółka.

Nowy bez czekania

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w pełni potwierdził jej stanowisko. Przyznał, że spółka nie mogła utracić prawa do estońskiego CIT, bo nigdy go nie nabyła. „Skoro w momencie złożenia ZAW-RD, jak również w dniu wskazanym jako dzień rozpoczęcia opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek, nie spełniała ona wszystkich przesłanek niezbędnych do nabycia prawa do takiej formy opodatkowania, to nie mogła złożyć tego zawiadomienia skutecznie, a w konsekwencji być opodatkowana ryczałtem od dochodów spółek” – wyjaśnił organ.
Przyznał zatem, że nie musi ona czekać trzech lat na ponowne złożenie zawiadomienia ZAW-RD. ©℗
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 12 października 2022 r., sygn. 0111-KDIB1-1.4010.482.2022.1.AW