Wymaga tego zasada praw nabytych. Zgodnie z nią wspólnicy powinni mieć możliwość wypłaty tych kwot bez podatku od dywidendy.
Ustawa nowelizująca z 28 listopada 2020 r. (Dz.U. poz. 2123) dawała tutaj pewne sugestie, wskazując, że do dochodów wspólników spółki komandytowej uzyskanych z udziału w zyskach osiągniętych przez tę spółkę przed dniem, w którym stała się ona podatnikiem CIT, stosuje się przepisy obowiązujące do 31 grudnia 2020 r. Problem polegał na tym, że ani przepisy, ani uzasadnienie do nich nie wskazywały wprost, czy wypłata zysków osiągniętych przed zmianą statusu spółki będzie neutralna podatkowo. Dochody faktycznie zostały osiągnięte przed zmianami w prawie, ale zyski byłyby wypłacane już w nowych realiach.
Gdyby miały one zostać opodatkowane, to skutki tego byłyby bardzo dotkliwe dla wspólników. W wielu spółkach, ze względu na konieczność utrzymania wskaźników finansowych lub poczynione inwestycje, nie jest możliwa wypłata zysku przed 31 grudnia 2020 r. lub – jeżeli spółka odroczyła o cztery miesiące przejście na CIT – przed 30 kwietnia 2021 r.
Odpowiedź MF
Na szczęście Ministerstwo Finansów jednoznacznie rozstrzygnęło te wątpliwości w odpowiedzi na interpelację poselską nr 17270. Wyjaśniło, że „zyski wypłacane przez spółkę komandytową w momencie posiadania przez nią statusu podatnika CIT, które jednak zostały wypracowane (osiągnięte) w okresie, kiedy spółka ta była jeszcze podmiotem transparentnym podatkowo, nie są już opodatkowane ponownie podatkiem dochodowym od osób prawnych lub podatkiem dochodowym od osób fizycznych. A zatem wypłata takich zysków ze spółki komandytowej jest opodatkowana na zasadach obowiązujących przed 1 stycznia 2021 r.”.
Na kontach analitycznych
W ustaleniu, które z zysków nie będą podlegały opodatkowaniu przy wypłacie do wspólników, pomocne będzie odpowiednie wyodrębnienie kwot tych zysków w księgach rachunkowych spółki. Dobrym rozwiązaniem może być tu wprowadzenie kont analitycznych z odpowiednim podziałem na lata, w których zyski były wypracowane (do końca 2020 r., ewentualnie do 30 kwietnia 2021 r.). Dzięki takiemu wyodrębnieniu nie będzie wątpliwości, jaka kwota jest dzielona i czy podlega ona ponownemu opodatkowaniu.
Jaki rok podatkowy
Warto też zwrócić uwagę na to, że zysk (jako kategoria prawa spółek oraz prawa bilansowego) jest kalkulowany i wypłacany za rok obrotowy. Zgodnie z wyjaśnieniami MF spółki komandytowe, które przedłużyły stosowanie starych zasad opodatkowania, mają dwie możliwości w tym zakresie. Mogą wybrać:
1) rok obrotowy od 1 stycznia 2020 r. do 30 kwietnia 2021 r. (16 miesięcy), w trakcie którego spółka komandytowa nie jest podatnikiem CIT;
2) rok obrotowy od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., w trakcie którego spółka komandytowa do końca kwietnia jest transparentna podatkowo, a od 1 maja staje się podatnikiem CIT.
Drugie rozwiązanie może nie być korzystne dla spółek, które planują w pierwszym okresie 2021 r. osiągnąć wysokie zyski (a zarazem dochody), a po 1 maja będą ponosić straty finansowe (będą mieć wysokie koszty podatkowe). Może się bowiem okazać, że wydatki te spowodują brak zysku finansowego na koniec 2021 r. (lub zmniejszy się ten zysk w stosunku do stanu z końca kwietnia 2021 r.), a to oznacza, że nie będzie możliwości wypłaty zysku (lub tak dużego zysku jak na 30 kwietnia 2021 r.) ze spółki komandytowej za cały 2021 r., niezależnie od tego, że zysk ten został opodatkowany PIT. ©℗