Odszkodowania od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych za przymusowy wykup gruntów pod budowę lub modernizację dróg nie są zwolnione z CIT.
INTERPELACJA
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad nie posiada statusu agencji rządowej, co wyklucza możliwość zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych odszkodowań związanych z wykupem gruntów pod budowę lub modernizację dróg krajowych. Takiej informacji udzieliło Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 10472). Stanowisko w tej sprawie zostanie przekazane organom podatkowym.
Chodzi o zwolnienie z art. 17 ust. 1 pkt 48 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 z późn. zm.). Obejmuje ono kwoty otrzymane od agencji rządowych, jeżeli agencje otrzymały środki na ten cel z budżetu państwa, z wyjątkiem dopłat do oprocentowania kredytów bankowych w zakresie określonym w odrębnych ustawach. Resort wyjaśnił, że GDDKiA jest centralnym urzędem administracji rządowej właściwym w sprawach dróg krajowych oraz realizacji w tym zakresie budżetu państwa, nie ma natomiast statusu agencji rządowej.
Ministerstwo Finansów podkreśliło, że odszkodowania (płatności) związane z wykupem gruntów pod budowę lub modernizację dróg krajowych, otrzymane od podmiotów innych niż agencje rządowe, nie podlegają zwolnieniu z podatku dochodowego od osób prawnych.