Podatnicy, dokonując optymalizacji realizowanych inwestycji, wykorzystują do tego celu fundusze inwestycyjne. Czy w momencie zamiany udziałów w spółkach na certyfikaty funduszy inwestycyjnych zamkniętych powstaje u inwestora przychód podatkowy?
Fundusze podlegają podmiotowemu zwolnieniu z podatku dochodowego. Inwestorzy często obejmują certyfikaty w takich funduszach w zamian za wnoszone udziały w spółkach lub akcje. Pojawia się pytanie, czy na etapie wnoszenia akcji i udziałów do funduszy po stronie inwestora konieczne jest wykazanie dochodu do opodatkowania. Opinie organów podatkowych i sądów w tym zakresie są niejednolite.
Organy podatkowe początkowo wydawały korzystne dla podatników interpretacje, uznając, że wniesienie udziałów do funduszu w zamian za certyfikaty nie skutkuje powstaniem po stronie inwestorów przychodów i kosztów na gruncie CIT. Stanowisko to jednak uległo zmianie i obecnie organy podatkowe powszechnie uznają, że dochód do opodatkowania powstaje w momencie wnoszenia udziałów do funduszu. Również część sądów administracyjnych podziela to stanowisko (np. wyrok NSA z 1 grudnia 2009 r., sygn. akt II FSK 939/08, wyrok NSA z 6 kwietnia 2011 r., sygn. akt FSK 2056/09).