Zwolnione z podatku dochodowego mogą być dywidendy uzyskane przez spółki kapitałowe, z wyłączeniem innych osób prawnych, w tym spółdzielni.

Ministerstwo Finansów nie rozszerzy zwolnienia z CIT na dochody z dywidend otrzymywane przez spółdzielnie będące udziałowcami spółek kapitałowych. Poinformowało o tym w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 24083/11).

Resort wyjaśnił, że art. 22 ust. 4 ustawy o CIT zwalnia z tego podatku dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych (spółek kapitałowych) mających siedzibę na terytorium Polski uzyskane przez spółki kapitałowe mające siedzibę w państwie członkowskim UE lub innym państwie należącym do EOG albo w Konfederacji Szwajcarskiej.

Zwolnione są także analogiczne dochody uzyskane przez spółdzielnię europejską (zawiązaną na podstawie rozporządzenia nr 1435/2003/ WE z 22 lipca 2003 r., Dz.Urz. WE L 207 z 18.08.2003 r.). Ponadto z art. 22 ustawy o CIT jednoznacznie wynika, że zwolnienie stosuje się również do dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych uzyskiwanych przez polskie spółki z o.o. i przez polskie spółki akcyjne. Nie dotyczy natomiast to innych osób prawnych, w tym spółdzielni.

Resort tłumaczy, że taka konstrukcja zwolnienia wynika wprost z dyrektywy Rady z 23 lipca 1990 r. (90/ 435/EWG). W załączniku do niej w części dotyczącej polskich osób prawnych określone zostało, że jej treścią (w tym również przepisami w zakresie zwolnień – przy. red.) objęte są wyłącznie spółki utworzone według prawa polskiego, określane jako: spółka akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Ministerstwo poinformowało, że potencjalnie możliwe byłoby rozszerzenie krajowego zwolnienia. Jednak w takim przypadku konieczne byłoby objęcie nim również niebędących spółkami osób prawnych mających siedzibę w innym kraju niż Polska. To niestety wiązałoby się z rezygnacją z wpływów podatkowych od zagranicznych osób prawnych z tytułu udziału w zyskach polskich osób prawnych.

Nie są zatem prowadzone prace nad zmianą przepisów ani ustawy o CIT, ani dyrektywy 90/435/EWG, które rozszerzałyby katalog osób prawnych zwolnionych z opodatkowania dochodów z dywidend.