Podmioty realizujące cele statutowe, na przykład fundacje czy stowarzyszenia, jeśli wydają uzyskane dochody na działalność statutową, to nie płacą CIT. Tak też będzie, jeśli zainwestują swoje dochody w niektóre rodzaje papierów wartościowych.
Jednocześnie w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397 z późn. zm.) określone są sytuacje, gdy lokowanie dochodów w papiery wartościowe będzie zwolnione z podatku. Obejmuje to zakup papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych w ramach zarządzania portfelem i zdeponowania ich na odrębnym rachunku prowadzonym przez uprawnioną firmę inwestycyjną.
Zwolnienie z CIT ma zastosowanie, jeżeli dochód jest przeznaczany i wydatkowany bez względu na termin na cele statutowe.
– Przepisy nie warunkują korzystania ze zwolnienia od tego, czy inwestycja w papiery wartościowe zakończyła się stratą, czy też zyskiem – stwierdza Piotr Kościańczuk, dyrektor w kancelarii Skłodowscy.
Zwolnienie dotyczy również fundacji i stowarzyszeń, które lokują dochody w obligacje Skarbu Państwa lub bony skarbowe wyemitowane po 1 stycznia 1989 r. oraz obligacje samorządowe wyemitowane po 1 stycznia 1997 r. Dotyczy to także przeznaczenia dochodów na nabycie jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych.
Inwestycje kapitałowe, które pozwalają na zwolnienie, są określone w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o CIT i mają charakter zamknięty. Oznacza to, że np. jeśli podmiot, który w celu późniejszej realizacji celów statutowych przeznaczy część dochodu na zakup udziałów w spółkach z o.o., nie skorzysta ze zwolnienia. Skutkiem tego będzie obowiązek zaliczenia dochodu na nabycie udziałów do dochodów podlegających opodatkowaniu CIT.