Niespełna tydzień został spółkom kapitałowym do złożenia rocznej deklaracji CIT-8 za 2011 rok. Dotyczy to tych firm, których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym. W przypadku spółek, które prowadzą działalność w różnych miejscach w kraju, np. przez oddziały czy zakłady, obowiązkowo trzeba załączyć do rocznego zeznania druki CIT-ST i CIT-ST/A.
W formularzach tych należy wykazać liczby zakładów i zatrudnianych w nich pracowników. Wynika to z tego, że część podatku dochodowego takich spółek jest przekazywana do budżetu samorządu, na którego obszarze znajduje się zakład (oddział) firmy. Taki obowiązek wprowadza ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2010 r. nr 80, poz. 526).
Marta Ignasiak, doradca podatkowy w kancelarii FKA Furtek Komosa Aleksandrowicz, zwraca uwagę, że interpretacje podatkowe określają, że gdy praca jest wykonywana w więcej niż jednym miejscu, rozstrzygające jest miejsce, w którym pracownik najczęściej wykonuje pracę, a w razie wątpliwości – siedziba zakładu pracy.

Oddziałem jest określone w umowie o pracę miejsce wykonywania pracy położone na obszarze jednostki innej niż właściwa dla siedziby podatnika

– Przy takim nieprawidłowym podejściu przedstawiciela handlowego pracującego na określonym obszarze można przyporządkować do siedziby przedsiębiorcy, a pracownika zdalnego pracującego w mieszkaniu – do gminy, w której ma mieszkanie – dodaje Marta Ignasiak.
WSA w Warszawie w wyroku z 29 czerwca 2011 r. (sygn. akt III SA/Wa 3313/10) uznał, że zakładem (oddziałem) powinna być wyodrębniona organizacyjnie część struktury spółki, w której może znaleźć zatrudnienie określona liczba pracowników. Takim zakładem (oddziałem) nie może być wyłącznie miejsce wykonywania pracy, ponieważ trudno jest uznać za część struktury przedsiębiorcy miejsce określone w umowie o pracę. Tym bardziej nie do przyjęcia jest założenie, że zakładem (oddziałem) osoby prawnej może być samodzielny pracownik.
Dlatego, jak mówi Marta Ignasiak, jeżeli na terenie innej gminy przedsiębiorca nie posiada wyodrębnionego zakładu (oddziału), powinien pracujących tam pracowników przyporządkowywać do gminy, w której ma siedzibę.