Skarżącym był prywatny fundusz inwestycyjny z siedzibą na Cyprze. Prowadzi on działalność w Polsce poprzez spółkę komandytowo-akcyjną. Spór dotyczył możliwości zwolnienia funduszu z podatku dochodowego od osób prawnych po wprowadzeniu w grudniu 2011 r. nowej regulacji w ustawie o CIT (przed zmianą przepisów skarżący był zwolniony).

Jaki podmiot zarządzający

Chodziło o dodanie lit. f) do art. 6 ust. 1 pkt 10a ustawy o CIT (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397 z późn. zm.). Zagraniczne fundusze inwestycyjne są zwolnione z CIT w Polsce, jeśli spełniają warunki określone w art. 6 ust. 1 pkt 10a lit. a–e) ustawy o CIT oraz nowy wymóg określony właśnie w lit. f), czyli są „zarządzane przez podmioty, które prowadzą swoją działalność na podstawie zezwolenia właściwych organów nadzoru nad rynkiem finansowych państwa, w którym podmioty te mają siedzibę”.
Fundusz chciał wiedzieć, czy podmiotem, o którym mowa w przepisie, może być dyrektor lub menedżer funduszu zatwierdzeni przez Centralny Bank Cypru. Zdaniem skarżącego, zarówno dyrektor, jak i menedżer prowadzą swoją działalność i zarządzają funduszem na podstawie zezwolenia, które na Cyprze wydaje bank centralny. Dlatego fundusz powinien korzystać ze zwolnienia z CIT w Polsce.

Analogia do polskich TFI

Minister finansów, którego argumentację podzielił sąd, nie zgodził się ze skarżącym. Organ podatkowy wskazał, że ustawodawca wprowadzając lit. f) do art. 6 ust. 1 pkt 10a ustawy o CIT nie zwolnił wszystkich zagranicznych funduszy inwestycyjnych, ale jedynie te, które spełniają kryteria, podobne do tych, które muszą spełnić polskie fundusze inwestycyjne.
Organ podatkowy powołał się na ustawę o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. z 2004 r. nr 146, poz. 1546 z późn. zm.) i wyjaśnił, że należy rozróżnić podmiot zarządzający funduszem (jest nim odrębna spółka akcyjna – towarzystwo funduszy inwestycyjnych) od zarządu towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Takie wyodrębnienie w polskich przepisach podmiotu zarządzającego oraz funduszu ma zagwarantować bezpieczeństwo inwestycyjne funduszu. Tymczasem w rozpatrywanej sprawie organ zarządzający i fundusz nie były dwoma odrębnymi podmiotami.
Sąd w uzasadnieniu wyroku zwrócił też uwagę, że art. 6 ust. 1 pkt 10a lit. f) ustawy o CIT odnosi się do podmiotów „posiadających siedzibę”. Natomiast osoby fizyczne nie mogą mieć siedziby, a jedynie miejsce zamieszkania lub prowadzenia działalności. Dyrektorzy i menedżerowie funduszu nie spełniają więc warunków, aby uznać ich za podmioty, o których mowa w spornym przepisie.

Cypryjska spółka to nie fundusz

Ponadto fundusz nie spełnia wymogu zarządzania przez podmiot (odpowiednik polskiego TFI), który prowadzi działalność na podstawie osobnego zezwolenia właściwego organu nadzoru. W efekcie – stwierdziły organy i sąd – nie można uznać, że fundusz cypryjski (spółka kapitałowa w rozumieniu prawa cypryjskiego) zarządzana przez dyrektorów lub menedżera jest równoważnym podmiotem do polskiego funduszu inwestycyjnego, zarządzanego przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych. Oznacza to, że skarżący nie może korzystać ze zwolnienia z CIT. Wyrok jest nieprawomocny.
ORZECZNICTWO
Wyrok WSA w Warszawie z 25 stycznia 2013 r., sygn. akt III SA/Wa 1639/12