Spłata sumy wekslowej i odsetek wynikających z weksla otrzymanego w darowiźnie nie powoduje powstania przychodu – orzekł NSA. Sprawa dotyczyła mężczyzny, który miał dostać w darowiźnie weksel. Spodziewał się, że w związku z tym otrzyma od wystawcy weksla określoną w nim sumę pieniędzy.
Zarówno obdarowany, jak i dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu byli zgodni co do tego, że darowizna nie spowoduje powstania przychodu. Podlega ona bowiem podatkowi od spadków i darowizn, a nie PIT. Na dodatek w tym wypadku wchodziło w grę zwolnienie od tej daniny, bo darowizna byłaby między członkami najbliższej rodziny.
Spór dotyczył tego, czy mężczyzna uzyska przychód na skutek otrzymania spłaty sumy wekslowej wraz z odsetkami. Podatnik uważał, że nie, bo samo już otrzymanie weksla byłoby objęte podatkiem od spadków i darowizn. Fiskus uznał natomiast, że spłata sumy wekslowej będzie dla obdarowanego przychodem z kapitałów pieniężnych opodatkowanym według stawki 19 proc. PIT. Stwierdził, że podstawą opodatkowania będzie w tym wypadku dyskonto, czyli różnica między ceną wykupu weksla a ceną jego nabycia. A skoro podatnik nie poniósłby wydatku na zakup weksla (bo dostałby go w darowiźnie), to dyskontem będzie cała otrzymana kwota wykupu wraz z odsetkami.
Reklama
WSA w Poznaniu uchylił tę interpretację. Stwierdził, że stanowisko organu prowadziłoby do absurdu – przedmiotem darowizny byłaby jedynie wartość papieru, na której weksel został sporządzony. Dlatego – zdaniem WSA – wartością darowizny powinna być wysokość sumy wekslowej. Domaganie się więc przez podatnika spłaty sumy wekslowej będzie jedynie realizacją nabytego w darowiźnie prawa majątkowego. Skoro zatem wartość sumy wekslowej zostałaby już objęta podatkiem od spadków i darowizn, to tym samym będzie ona wyłączona spod opodatkowania PIT. Zastosowanie znajdzie tu bowiem art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT.
Ze stanowiskiem tym zgodził się NSA. Sędzia Marek Olejnik potwierdził, że skoro suma wekslowa zostanie objęta przepisami o podatku od spadków i darowizn, to nie może być po raz drugi opodatkowana.
ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 3 listopada 2016 r., sygn. akt II FSK 3129/14.