W myśl ustawy z 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych (t.j. Dz.U. z 2004 r. nr 4, poz. 27 z późn. zm.) minister finansów każdego roku podwyższa opłaty za udzielenie zezwolenia, opłaty egzaminacyjne i za wydanie świadectwa zawodowego lub uznanie wymienionych w ustawie dokumentów równoważnych świadectw. Podwyższenie tych opłat powinno odpowiadać wskaźnikowi wzrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w okresie trzech kwartałów w roku poprzedzającym rok podatkowy (dla roku 2009 jest to okres od stycznia do września 2008 r. - w tym okresie wskaźnik ten wyniósł 10,4 proc.).

Ministerstwo Finansów opublikowało właśnie projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o grach i zakładach wzajemnych, które podnosi stawki wymienionych opłat.

I tak opłata za zezwolenie na urządzanie gier i zakładów wzajemnych będzie wynosiła:

• za zezwolenie na urządzanie gier w kasynie gry - 418 807 zł (dotychczas 379 354 zł);

• za zezwolenie na urządzanie gier na automatach - 167 667 zł (dotychczas 151 872 zł);

• za zezwolenie na urządzanie gry bingo pieniężne - 167 573 zł (dotychczas 151 787 zł);

• za zezwolenie na urządzanie loterii fantowej lub gry bingo fantowe - 2801 zł (dotychczas 2537 zł), a gdy zezwolenie dotyczy obszaru jednego województwa - 1369 zł (dotychczas 1240 zł);

• za zezwolenie na urządza-nie zakładów wzajemnych - 55 886 zł (dotychczas 50 261 zł); oraz dodatkowo za każdy punkt przyjmowania zakładów wzajemnych - 284 zł (dotychczas 257 zł);

• za zezwolenie na urządzanie gier na automatach o niskich wygranych - 56 316 zł (dotychczas 51 011 zł); oraz dodatkowo za każdy punkt gry na automatach o niskich wygranych - 283 zł (dotychczas 256 zł);

• za zezwolenie na urządzanie loterii promocyjnej oraz loterii audioteksowej - 10 proc. wartości puli nagród, jednak nie mniej niż 1369 zł (dotychczas 1240 zł).

Z kolei opłata za złożenie egzaminu dla poszczególnych stanowisk lub funkcji ma wynieść:

• dyrektor i zastępcy dyrektora - 2093 zł (dotychczas 1896 zł);

• kierownik i zastępca kierownika - 1952 zł (dotychczas 1768 zł);

• inspektor nadzorujący punkty gry na automatach o niskich wygranych, wideoloterie i telebingo - 1685 zł (dotychczas 1526 zł);

• kasjer stołu - 1369 zł (dotychczas 1240 zł);

• osoba bezpośrednio prowadząca grę, obsługująca urządzenia do gier, z wyłączeniem pracowników obsługi technicznej, przyjmująca zakłady wzajemne - 550 zł (dotychczas 498 zł);

• osoba nadzorująca urządzenie loterii fantowej, bingo fantowego, loterii promocyjnej lub loterii audioteksowej - 1369 zł (dotychczas 1240 zł);

• inne stanowiska lub funkcje niewymienione w poprzednich punktach - 2801 zł (dotychczas 2537 zł).

Nowe opłaty zaczną obowiązywać 1 stycznia 2009 r.