W przypadku dostawy budynków podatnikom będzie przysługiwało zwolnienie od podatku od towarów i usług, z wyjątkiem dostawy przed pierwszym zasiedleniem.
Spółka zamierza po nowym roku przenieść swoją siedzibę do nowego budynku. Stary budynek zostanie sprzedany innej firmie. Czy w związku z tym spółka zostanie zwolniona z VAT? - pyta pani Jolanta z Krakowa.
Tak. Dostawa wszystkich budynków, budowli i ich części będzie zwolniona z podatku od towarów i usług.
Dotychczas ustawa o VAT (Dz.U. z 2004 r. nr 54, poz. 535 z późn. zm.) przewidywała zwolnienie w przypadku obiektów budownictwa mieszkaniowego po ich pierwszym zasiedleniu, jeśli obiekty te są przeznaczone na cele mieszkaniowe. Nowelizacja ustawy przewiduje natomiast rozszerzenie zwolnienia dla dostawy budynków, budowli i ich części. Oznacza to, że dostawa budynku, o który pyta pani Jolanta, będzie zwolniona z VAT.
Bardzo ważne w tym przypadku jest to, że nie jest to budynek zasiedlony po raz pierwszy. W nowelizacji, podobnie jak w dotychczasowych przepisach, przewidziano, że zwolnienie od podatku nie będzie stosowane w przypadku dostawy przed pierwszym zasiedleniem, a także w przypadku dostawy przed upływem dwóch lat od momentu pierwszego zasiedlenia.
W przepisach wprowadzono także definicję pierwszego zasiedlenia. Będzie nim oddanie nieruchomości do użytkowania pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi po wybudowaniu. Co więcej, za pierwsze zasiedlenie będzie uznane także oddanie nieruchomości do użytkowania pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi po ulepszeniu budynku, jeśli wydatki na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30 proc. wartości początkowej.
Ze zwolnienia będą mogli również skorzystać podatnicy sprzedający nieruchomość przed pierwszym zasiedleniem lub upływem dwuletniego terminu, w sytuacji gdy dokonującemu dostawy nie przysługiwało prawo do odliczenia VAT i nie ponosił wydatków na ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do odliczenia VAT, a jeśli ponosił takie wydatki, to nie przekraczały one wysokości 30 proc. wartości początkowej nieruchomości.
PODSTAWA PRAWNA
• Art. 1 pkt 1 lit. b) oraz art. 1 pkt 34 lit. a) ustawy z 7 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 209, poz. 1320), która w części weszła w życie 1 grudnia 2008 r., ale wymienione przepisy wejdą w życie od 1 stycznia 2009 r.