Po raz pierwszy w sprawozdaniu finansowym za 2008 rok trzeba będzie ujawniać wynagrodzenia biegłych rewidentów. Wynika to z nowelizacji ustawy o rachunkowości z 18 marca 2008 r. (Dz.U. nr 63, poz. 393).

Jednak Roman Seredyński, prezes zarządu Europejskiego Centrum Audytu, zwraca uwagę na wątpliwości interpretacyjne, jakie może sprawić nowa treść ustawy o rachunkowości. Ekspert wskazuje, że ustawa wymaga, aby podawać wynagrodzenia biegłego lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań, wypłacone lub należne za rok obrotowy. Należy to zrobić odrębnie za obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania, usługi doradztwa podatkowego oraz pozostałe usługi.

Czy oznacza to, że jeśli biegły rewident wykona jakąkolwiek usługę, np. prowadzenie ksiąg rachunkowych, doradztwo podatkowe czy prowadzenie szkoleń, to jednostka musi ujawnić to wynagrodzenie w informacji dodatkowej.

Zdaniem Romana Seredyńskiego, czytając literalnie treść znowelizowanej ustawy, można stwierdzić, że właśnie tak będzie.

- W takim przypadku byłoby to jednak naruszenie zasady równego traktowania konkurencyjnych podmiotów - twierdzi nasz rozmówca.

Na przykład, jeśli usługę doradztwa podatkowego świadczyłby doradca podatkowy, to informacja ta pozostałaby tajemnicą handlową stron, natomiast w przypadku świadczenia tej usługi przez biegłego musiałaby zostać ujawniona.

Według Mateusza Kaczmarka, wiceprezesa zarządu Spółki Doradztwa Podatkowego Krzysztof Modzelewski i Wspólnicy, z przepisu wynika, że usługi doradztwa podatkowego muszą zostać ujawnione w dodatkowych informacjach i objaśnieniach tylko i wyłącznie wówczas, gdy zostały wyświadczone przez biegłego lub podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych.

- Przepis ten nie stanowi natomiast podstawy do ujawnienia usług doradztwa podatkowego wyświadczonych przez inne podmioty - twierdzi nasz rozmówca.

Dotyczy to na przykład doradcy podatkowego niebędącego biegłym rewidentem lub podmiotu uprawnionego do świadczenia usług doradztwa podatkowego niebędącego jednocześnie uprawnionym do badania sprawozdań finansowych.