Interpretacja podatkowa wydana dla spółki, która stała się częścią innej, zapewnia ochronę prawną także następcy – orzekł NSA.
Sprawa dotyczyła banku, który połączył się przez przejęcie z innym bankiem. Majątek przejmowanego został w całości przeniesiony na przejmującego, a bank przejmowany został wykreślony z rejestru.
Spór z fiskusem toczył się o to, czy następca prawny (połączony bank) ma prawo korzystać z interpretacji wydanych dla banku, który został zlikwidowany, a przed likwidacją się do nich zastosował.
Bank uważał, że nic nie stoi na przeszkodzie, aby tak było. Argumentował, że osoba prawna łącząca się przez przejęcie wstępuje we wszelkie prawa i obowiązki każdego z łączących się podmiotów (art. 93 par. 1 i 2 ordynacji podatkowej).
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie stwierdził jednak, że ta generalna zasada nie ma zastosowania do ochrony prawnej wynikającej z interpretacji. Uznał, że gwarancja, jaką daje interpretacja, chroni następcę wyłącznie w zakresie tych zdarzeń, które miały miejsce przed połączeniem z udziałem podmiotu, dla którego zostały wydane.
Bank wygrał w WSA w Warszawie. Sąd orzekł, że w sytuacji połączenia przez przejęcie ochrona wynikająca z wprowadzonej w życie interpretacji rozciąga się na okres przed i po połączeniu.
Potwierdził to NSA.
ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 8 września 2016 r., sygn. akt II FSK 2210/14. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia