Pan Marcin jest młodym architektem. W związku z przygotowywanymi przez niego projektami autorskimi przysługują mu 50-proc. koszty uzyskania przychodów. Obowiązuje jednak limit tych kosztów, choć ostatnio pojawił się koncept, który ma go znieść. Problem polega na tym, że chciałby rozliczyć się z małżonką. Nie wie, czy wtedy próg, do którego stosuje się 50-proc. koszty, się podwaja. – Co się stanie, jeśli moje dochody przekroczą ten pułap? Czy wtedy nie będę miał już 50-proc. kosztów uzysku, czy też niewykorzystana część mojego limitu przejdzie na żonę, która jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę (bez praw autorskich) – pyta pan Marcin
Małżonkowie mogą korzystać z przywileju, jakim jest możliwość wspólnego opodatkowania dochodów, po spełnieniu warunków określonych w ustawie o PIT. Z drugiej jednak strony ciążą na nich również obowiązki, takie jak np. odpowiedzialność podatkowa męża za zobowiązania żony oraz żony za zobowiązania męża. Precyzuje to ordynacja podatkowa. Zgodnie z nią, w przypadku osób pozostających w związku małżeńskim, odpowiedzialność obejmuje majątek odrębny podatnika oraz majątek wspólny podatnika i jego małżonka. Odpowiadają oni całym swoim majątkiem za wynikające z zobowiązań podatki.
To szczególne traktowanie małżonków jest jednak ograniczone. Zasadą jest bowiem, że mąż i żona są odrębnymi podatnikami. Zgodnie z ordynacją podatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, podlegająca obowiązkowi podatkowemu. Zasadę odrębności opodatkowania potwierdza też ustawa o PIT. Przewiduje ona, że małżonkowie podlegają odrębnemu opodatkowaniu od osiąganych przez nich dochodów.