Podatek od nieruchomości powinni opłacać wspólnicy spółki cywilnej, a nie ona sama – wyjaśnił wiceminister finansów Wiesław Janczyk w odpowiedzi na pytanie poselskie. Zapewnił, że w najbliższym czasie wydana zostanie interpretacja ogólna na ten temat.

Chodzi o wątpliwości związane z brzmieniem art. 3 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Z przepisu wynika, że daninę powinny opłacać jednostki organizacyjne w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące właścicielami, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych bądź użytkownikami wieczystymi gruntów. Jak zauważyła posłanka Anna Milczanowska (PiS) ciągle nie ma pewności jak w tym kontekście traktować spółkę cywilną.

Powstaje bowiem pytanie, czy jest ona jednostką organizacyjną o której mówi przepis podatkowy. Rozbieżnie na ten temat orzekają nawet sądy administracyjne (np. NSA w wyroku z 4 grudnia 2015 r., sygn. akt II FSK 2687/13 uznał, że daninę powinna płacić spółka cywilna). Zdaniem posłanki takiego właśnie zdania są sądy z południowej Polski w odróżnieniu od składów orzekających z północy kraju. Podkreśliła, że brak rozstrzygnięcia tego problemu wpływa na poczucie praworządności przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej.

W odpowiedzi wiceminister Janczyk przypomniał, że spółka cywilna w rozumieniu kodeksu cywilnego nie jest odrębnym podmiotem prawa. Nieruchomości, które wnoszą do niej wspólnicy są dalej ich wspólną własnością, a więc to oni, a nie spółka powinni opłacać daninę – wyjaśnił wiceminister. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy wspólnik wnosi do spółki wkład w postaci używania nieruchomości, ale nie pozbywa się prawa własności. Wtedy obowiązek podatkowy ciąży tylko na nim.

Wiceminister Janczyk dodał, że takie właśnie stanowisko potwierdza większość najnowszych wyroków sądów administracyjnych. Przyznał jednak, że zdarzają się rozstrzygnięcia przeciwne. Minister finansów nie może wprawdzie ingerować w treść rozstrzygnięć niezależnych sądów, to wyroków sądowych, ale w najbliższym czasie wyda interpretację ogólną, która powinna rozwiać wszelkie wątpliwości w tej kwestii – podsumował.

Odpowiedź wiceministra finansów Wiesława Janczyka na pytanie poselskie nr 226 z 5 września 2016