Usługi inżynieryjne, takie jak np. dokonywanie odwiertów w celu zbadania gleby, nie mają charakteru budowlanego, tylko techniczny, a w związku z tym są wyłączone z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych – orzekł NSA.
Chodziło o mężczyznę, który m.in. świadczył usługi wspomagające górnictwo i wydobywanie kopalin, wykonywał wykopy i wiercenia geologiczno-inżynierskie, a także służył ekspertyzą techniczną w zakresie rekultywacji gruntów i gospodarki odpadami.
Rozliczał się on z fiskusem w formie ryczałtu. Naczelnik urzędu skarbowego to zakwestionował. Zaczęło się od kontroli faktury dokumentującej przygotowanie ekspertyzy geologicznej pod dziedzińcem kościoła. W ramach tej usługi mężczyzna odwiercił pięć otworów o głębokości 5 m i pobrał próbki gleby na potrzeby dalszych badań.

Polecany produkt: VAT 2016

Naczelnik urzędu postanowił zweryfikować, na czym dokładnie polegały te prace. Wezwał więc mężczyznę do złożenia szczegółowych wyjaśnień. Zwrócił się też do Głównego Urzędu Statystycznego o opinię w sprawie kwalifikacji tych usług według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU). Z ustaleń organu oraz z odpowiedzi GUS wynikało, że były to świadczenia mieszczące się w grupowaniu PKWiU 71.1 „Usługi architektoniczne i inżynierskie oraz związane z nimi doradztwo techniczne” i PKWiU 71.20.1 „Usługi w zakresie badań i analiz technicznych”.
Problem polegał na tym, że wykonywanie takich usług nie może być objęte ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Stanowi o tym art. 8 ust. 1 pkt 3 lit. e tej ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. 2015 r. poz. 211 ze zm.). Przepis ten odsyła do wyłączeń zawartych w załączniku nr 2 do tej ustawy. Są w nim wymienione m.in. usługi architektoniczne i inżynierskie; usługi badań i analiz technicznych (poz. 32).
Mężczyzna się z tym nie zgadzał. Uważał, że wykonywane przez niego usługi miały charakter budowlany i geologiczny, a nie techniczny, i że nadal może płacić ryczałt. Podkreślał, że w gminnej ewidencji działalności gospodarczej ma wpisaną działalność związaną z wykonywaniem robót geologicznych, hydrogeologicznych i budowlanych.
Dyrektor izby skarbowej podtrzymał w mocy decyzję naczelnika. Wyjaśnił, że wyłączenie z ryczałtu, o którym w mowa w art. 8 ust. 1 pkt 3 lit. e ustawy, ma zastosowanie również wtedy, gdy usługi wymienione w załączniku nr 2 stanowią jedynie część (choćby nawet tylko jedną usługę) wszystkich świadczeń wykonywanych przez podatnika.
Stanowisko to podzieliły sądy obu instancji. Zarówno WSA w Gliwicach, jak i NSA orzekły, że organy prawidłowo przeprowadziły postępowanie dowodowe i słusznie odmówiły mężczyźnie prawa do ryczałtu.
ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 17 sierpnia 2016 r., sygn. akt II FSK 1473/14. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia