Organ kontroli podatkowej nie będzie musiał czekać 7 dni na pobranie próbek i dokonanie oględzin, w tym pojazdów i dokonywanie pomiarów. Taka zmiana ma zostać wprowadzona do ordynacji podatkowej.
Na razie zakłada ją projekt nowelizacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, która jest elementem planu wicepremiera Mateusza Morawieckiego. Zgodnie z projektem czynności kontrolne polegające na pobieraniu próbek, dokonywaniu oględzin (w tym pojazdów) lub dokonywaniu pomiarów będą mogły być przeprowadzane jeszcze przed upływem 7 dni. Obecnie organ musi zawiadomić o zamiarze wszczęcia kontroli i odczekać ten okres.
Podobną procedurę przewiduje dziś również ordynacja podatkowa. Urząd może dokonać oględzin czy pobrać próbki przed upływem 7 dni jedynie pod warunkiem, że zgodzi się na to podatnik.
Projekt nowelizacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej nie będzie miał bezpośredniego wpływu na kontrole podatkowe i dokonywane w ich ramach czynności. Konieczna jest zmiana ordynacji podatkowej.
Minister finansów już ją zaproponował w ramach uzgodnień międzyresortowych – poinformował DGP Paweł Nowak z departamentu komunikacji Ministerstwa Rozwoju. Minister zasugerował wprowadzenie zmiany w art. 282b ordynacji podatkowej na wzór projektowanego art. 79 ust. 5a ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.
Dlaczego takie dostosowanie jest konieczne? Otóż zgodnie z obecnie obowiązującym art. 291c ordynacji, zasadniczo do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorców stosuje się przepisy rozdziału 5 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Kontrola podatkowa została jednak szczegółowo uregulowana w dziale VI ordynacji podatkowej.
Ponadto, zgodnie z art. 84a ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, jej art. 79 nie stosuje się w zakresie objętym szczególnym nadzorem podatkowym, na podstawie ustawy o Służbie Celnej.
Odpowiednia zmiana w ordynacji podatkowej spowoduje zatem, że również w kontrolach podatkowych organy będą mogły pobierać próbki lub dokonywać oględzin, w tym pojazdów, lub dokonywać pomiarów przed upływem 7 dni od wszczęcia kontroli.
Etap legislacyjny
Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców – w konsultacjach społecznych