Do 30 września niektórzy podatnicy posiadający akcje lub udziały w zagranicznych spółkach spełniających określone kryteria ustawowe będą musieli po raz pierwszy złożyć odrębne zeznanie o wysokości dochodu każdej ze swoich zagranicznych spółek kontrolowanych (ang. controlled foreign corporation - CFC) za 2015 r. na formularzu CIT-CFC lub PIT-CFC.
Termin ten obowiązuje, jeśli rok podatkowy zagranicznej spółki pokrywał się z rokiem kalendarzowym. Zeznanie składa się bowiem do końca dziewiątego miesiąca następującego po roku podatkowym, a przepisy dotyczące zagranicznych spółek kontrolowanych mają zastosowanie do dochodów uzyskanych dopiero w roku podatkowym rozpoczynającym się po 31 grudnia 2014 r.
Robert Brzozowski, ekspert podatkowy w KPMG w Polsce, biuro w Poznaniu / Dziennik Gazeta Prawna
Przypomnijmy, że wprowadzenie z 1 stycznia 2015 r. opodatkowania zagranicznych spółek kontrolowanych w art. 24a ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 851 ze zm.; dalej: ustawa o CIT) i art. 30f ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.; dalej: ustawa o PIT) było wynikiem coraz silniejszego społeczno-politycznego nacisku na zwalczanie szkodliwej konkurencji podatkowej. Tego typu reguły już od 1998 r. zaleca OECD (Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, ang. Organization for Economic Cooperation and Development). Istota regulacji CFC polega na odejściu od klasycznych zasad rezydencji czy źródła i opodatkowaniu dochodów jedynie potencjalnych, które podatnik mógłby otrzymać od zagranicznych podmiotów, a wobec których istnieje duże prawdopodobieństwo, że w ogóle nie zostaną poddane opodatkowaniu.
Marcin Czerwiński, ekspert podatkowy w KPMG w Polsce, biuro w Poznaniu / Dziennik Gazeta Prawna
Obecnie obowiązują wzory zeznań określone przez ministra finansów w rozporządzeniach, które weszły w życie 1 stycznia 2016 r. Dotychczasowe, w praktyce jeszcze niestosowane formularze CIT-CFC(1) i PIT-CFC(1), zastąpiono nowymi formularzami CIT-CFC(2) i PIT-CFC(2). W dalszej części pokażemy, jak wypełniać poszczególne pola tych formularzy.