ORZECZENIE
Ostatni wyrok NSA potwierdza, że nieruchomości, które zaspokajają potrzeby lokatorów i nie są przy tym związane z działalnością gospodarczą spółdzielni, nie są w ogóle opodatkowane podatkiem od nieruchomości.
Spór dotyczył m.in. chodników, podjazdów i parkingów, które były własnością spółdzielni mieszkaniowej w Lesznie. Uważała ona, że nie powinna płacić od nich daniny, bo nie są one związane z działalnością gospodarczą, a tylko takie budowle podlegają opodatkowaniu w świetle art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Podkreśliła, że taki związek występuje w przypadku tylko 2 proc. jej nieruchomości. Prezydent miasta uznał, że nie ma to znaczenia, bo art. 1a ust. 1 pkt 3 stanowi, że o wystąpieniu związku nieruchomości z działalnością gospodarczą przesądza już samo to, iż jest ona w posiadaniu przedsiębiorcy lub innego podmiotu, który taką działalność prowadzi. W związku z tym opodatkowaniu powinny podlegać wszystkie jej nieruchomości.
Na niekorzyść spółdzielni orzekł również sąd I instancji, ale NSA uchylił ten wyrok. W jego ocenie sporne budowle służyły prawidłowemu korzystaniu z mieszkań, którymi zarządzała spółdzielnia. Nawet jeżeli nie stanowią one części składowych lokali mieszkalnych, ale ich przeznaczenie wiąże się z realizacją potrzeb mieszkaniowych i nie są one wykorzystywane na działalność gospodarczą – to nie są przedmiotem opodatkowania podatkiem od nieruchomości.
Do takich samych wniosków doszedł już NSA w wyroku z 15 stycznia 2013 r. (sygn. akt II FSK 913/11), ale stanowiska sądów nie zawsze były w tej kwestii jednolite. Świadczy o tym chociażby nieprawomocny wyrok WSA w Gdańsku z 24 czerwca 2014 r. (sygn. akt I SA/Gd 298/14). ⒸⓅ
ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 28 lipca 2016 r., sygn. akt II FSK 1795/14. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia