Wniesienie do spółki prawa do najmu lokali nie oznacza wniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa – orzekł WSA w Warszawie.
Chodziło o firmę, która wniosła do innej spółki prawo do najmu lokali. W zamian objęła jej udziały. Spór z fiskusem toczył się o to, czy aport był zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa, bo wtedy spółka nie musiałaby rozpoznawać przychodu z objęcia udziałów. Z art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o CIT wynika bowiem, że przychodem jest nominalna wartość udziałów lub akcji nabytych za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie uznał, że przekazane składniki majątku spółki w formie prawa najmu nie mogą być uznane za zorganizowaną część przedsiębiorstwa. – Przeniesiono jedynie prawa majątkowe, a nie podmiot zdolny do prowadzenia odrębnej działalności gospodarczej, jakim jest zorganizowana część przedsiębiorstwa – stwierdził dyrektor.
Podatnik przegrał też w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie. Sąd orzekł, że nie doszło do przeniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Przypomniał, że zgodnie z definicją zawartą w art. 4a pkt 4 ustawy o CIT musiałby to być organizacyjnie i finansowo wyodrębniony zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań), przeznaczony do realizacji konkretnych zadań gospodarczych, który mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo, samodzielnie realizujące te zadania.
Tymczasem w tej sprawie poza umowami najmu nie zostały przeniesione żadne inne prawa majątkowe – podkreślił sąd.
ORZECZNICTWO
Wyrok WSA w Warszawie z 26 lipca 2016 r., sygn. akt III Sa/Wa 1875/15. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia