ANALIZA

Ministerstwo Finansów opublikowało projekty formularzy PIT, które będą miały zastosowanie już do rozliczenia podatkowego za 2008 rok. Część z nich będzie przeznaczona do rozliczenia dochodów uzyskanych dopiero od 1 stycznia 2009 r. Dotyczy to np. nowego PIT-39, w którym podatnicy będą wykazywać dochody ze sprzedaży nieruchomości.

Mimo obietnic, że zeznania będą upraszczane, przy wypełnianiu PIT za 2008 rok podatnicy staną przed koniecznością wypełnienia bardziej skomplikowanych dokumentów, niż było to w rozliczeniu za 2007 rok. W deklaracjach rocznych podatnicy będą musieli podawać bardziej szczegółowe dane niż dotychczas. Każdy z nowych druków zawiera od kilku do kilkudziesięciu rubryk więcej.

Nowy druk dla nieruchomości

Od 1 stycznia 2009 r. do rozliczenia transakcji sprzedaży nieruchomości będzie trzeba stosować odrębne zeznanie roczne. Będzie nim druk PIT-39. Będą go składać podatnicy, którzy sprzedadzą mieszkanie lub dom albo prawo majątkowe związane z nieruchomościami, kupione od 1 stycznia 2009 r. Podatnik będzie składał zeznanie do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Zatem pierwsze PIT-39 będą wpływały do urzędów skarbowych do końca kwietnia 2010 r.

Zeznanie PIT-39 będzie standardowym zeznaniem rocznym. Trzeba będzie w nim podać miejsce i cel składania zeznania; dane identyfikacyjne i adres zamieszkania; dochód/stratę, gdzie trzeba będzie odrębnie wykazać przychód, koszty uzyskania przychodów, sumę odpisów amortyzacyjnych, aby na końcu podać kwotę dochodu bądź straty. Następnie podatnik będzie musiał obliczyć zobowiązanie podatkowe, podając podstawę obliczenia podatku i podatek. Osoby, które przy sprzedaży nieruchomości będą korzystały z nowej ulgi mieszkaniowej, będą musiały w tej deklaracji podać kwotę dochodu zwolnionego z PIT.

Co ciekawe, w PIT-39 jest rubryka na przekazanie 1 proc. podatku. Oznacza to, że podatnicy, którzy w danym roku osiągną dochody tylko ze sprzedaży nieruchomości, będą mieli prawo do przekazania części podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego.

Więcej danych

Już od rozliczenia za 2008 rok podatnicy w zeznaniach będą musieli podawać więcej szczegółowych danych. Dotyczy to po pierwsze małżonków, którzy będą mogli złożyć wspólny PIT w Polsce, a nie są rezydentami podatkowymi RP. Tacy podatnicy do rocznego zeznania będą musieli dołączyć certyfikat rezydencji.

Po drugie, zeznania roczne zostaną rozszerzone w części poświęconej odliczeniom składek ubezpieczeniowych o rubryki dotyczące składek zapłaconych za granicą.

Więcej formalności będą musieli dopełnić podatnicy, którzy będą korzystać z ulgi prorodzinnej w rozliczeniu za 2009 rok. Będą oni musieli w załączniku PIT/O podać dane dziecka, w tym: PESEL, imię, nazwisko, datę urodzenia oraz miesiące, za które rodzicowi będzie przysługiwało odliczenie. Mimo to w rozliczeniu za 2008 rok ulga prorodzinna rozliczana jest na dotychczasowych zasadach.

Zmodyfikowane też zostaną części zeznań poświęcone 1 proc. podatku. Poza wpisaniem nazwy organizacji pożytku publicznego, na rzecz której będą przekazywane pieniądze, jej numeru KRS i wnioskowanej kwoty podatnik będzie mógł - ale nie będzie musiał - wpisać dane uzupełniające. Będzie tu można podać dane ułatwiające kontakt z podatnikiem, cel szczegółowy przekazania 1 proc. podatku, np. na chorą Marysię, oraz wyrazić zgodę na przekazanie danych podatnika organizacji, której wypłacany będzie 1 proc. podatku.

Rubryki dla wpisania 1 proc. podatku będą znajdować się w: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39. Nie będzie jej w PIT-40. Nie ma bowiem możliwości przekazania 1 proc. podatku przy rozliczeniu rocznym dokonywanym za pośrednictwem płatnika.

Druki dla ryczałtu i karty

Poza deklaracjami dla rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych resort finansów opublikował również wzory nowych formularzy dla rozliczeń ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych i karty podatkowej. Określono nowe druki: PIT-28, PIT-28/A, PIT-28/B, PIT-16A, PIT-19A.

Wzory tych formularzy będą miały zastosowanie do przychodów osiągniętych od 1 stycznia 2008 r. i dokonanych od tego dnia odliczeń. Jednak zasada ta nie będzie miała zastosowania do podatników, którzy przed dniem wejścia w życie nowego rozporządzenia o formularzach złożyli zeznanie, deklarację lub informację na formularzach dotychczasowych.

5 zeznań będzie obowiązywać w rozliczeniu PIT za 2008 rok

6 załączników będzie obowiązywać w rozliczeniu PIT za 2008 rok

OPINIE

MARCIN PANEK

doradca podatkowy, prawnik w White & Case

W 2009 roku postulat prostoty formularzy zeznań podatkowych po raz kolejny nie będzie spełniony. Ministerstwo Finansów, tworząc nowe formularze, skupiło się bowiem wyłącznie na uzupełnieniu i modyfikacji dotychczasowych formularzy o zmiany w ustawie o PIT, jakie mają mieć zastosowanie do obliczenia dochodów za 2008 rok.

Jak zwykle zabrakło czasu na prace nad uproszczeniem formularzy i zapewnieniem, aby były bardziej przyjazne dla podatników. Efektem jest ciągły wzrost stopnia ich skomplikowania, a w 2009 roku samodzielne wypełnienie formularzy będzie nadal większości podatnikom spędzało sen z powiek.

ALEKSANDRA KOSONOWSKA

starszy konsultant w Accreo Taxand

Podatników, którzy na początku przyszłego roku przystąpią do wypełniania zeznań podatkowych za 2008 rok, zapewne zaskoczy fakt, że niektóre części nowych formularzy podatkowych nie przypominają zeznań składanych jeszcze w poprzednim roku. Nie należy jednak wpadać w panikę. Większość ze zmian wprowadzonych we wzorach zeznań została bowiem wymuszona nowelizacją ustawy o PIT i odnosi się do dochodów osiąganych dopiero od 1 stycznia 2009 r. Zmiany w formularzach, które dotyczą rozliczenia za 2008 rok - w przeważającej części - mają charakter doprecyzowujący i nie powinny sprawiać podatnikom kłopotów przy wypełnianiu zeznania.