Głównym celem regulacji w zakresie cen transferowych jest zapewnienie organom podatkowym możliwości kontroli transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi pod kątem stosowania przez nie cen rynkowych i ustalanie tym samym prawidłowej podstawy opodatkowania.Na tym tle mogą się pojawić następujące wątpliwości:
1) Czy transakcje zawierane przez zagraniczny oddział polskiej spółki z jednostkami z nią powiązanymi są uwzględniane przy ustalaniu progów wartościowych decydujących o obowiązku sporządzenia dokumentacji cen transferowych przez spółkę?
2) Czy zagraniczny zakład polskiej spółki musi sporządzać dokumentację w odniesieniu do transakcji z podmiotem powiązanym z polską spółką po przekroczeniu progów wartościowych?
Analiza przepisów CIT wskazuje, że obowiązkowi dokumentacyjnemu w zakresie cen transferowych podlegają te transakcje, które mają wpływ na opodatkowanie zgodnie z przepisami CIT co najmniej jednej ze stron transakcji. Dochody zagranicznego zakładu polskiej spółki (tu: oddziału) są wyłączone, na podstawie odpowiednich postanowień umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, z zakresu CIT i są opodatkowane w kraju, w którym znajduje się oddział. Dlatego, moim zdaniem, transakcje pomiędzy zagranicznym oddziałem polskiej spółki a podmiotem powiązanym z tą spółką nie podlegają uwzględnieniu przy ustalaniu progu wartościowego, przesądzającego o obowiązku sporządzenia dokumentacji cen transferowych w odniesieniu do transakcji pomiędzy polską spółką i podmiotem z nią powiązanym, który dokonuje transakcji z oddziałem polskiej spółki.
Także odpowiedź na drugą z wątpliwości jest w mojej ocenie negatywna. Wynika to z tego, że zagraniczny zakład polskiej spółki jest zobowiązany sporządzać dokumentację cen transferowych tylko w takim zakresie, w jakim dokonane przez niego transakcje wpływają na wielkość opodatkowania w Polsce, generując przychody lub koszty uwzględniane przez polską spółkę w zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty). Ponieważ co do zasady dochody zagranicznego zakładu są wyłączone z opodatkowania w Polsce, to nie obejmuje go obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej w odniesieniu do transakcji z pomiotem powiązanym z polską spółką.