STAN FAKTYCZNY

Spółka akcyjna złożyła do naczelnika urzędu celnego wniosek o stwierdzenie nadpłaty w podatku akcyzowym. W uzasadnieniu wyjaśniła, że zawarła z podmiotem z siedzibą na Słowacji umowę sprzedaży na próbę, której przedmiotem był automat do gier. Skarżąca spółka nabyła ten automat pod warunkiem, że zostanie on zaakceptowany przez nabywcę po praktycznym przetestowaniu jego wykorzystania w kasynie na terytorium Polski. Okres testowania strony ustaliły na cztery miesiące od momentu zainstalowania maszyny przez nabywcę w kasynie. Przed upływem tego okresu spółka zrezygnowała z nabycia automatu. Automat ten został odesłany do sprzedającego, który odebrał go 7 marca 2005 r. Na dowód tego spółka załączyła do wniosku dokument CMR. Spółka podnosiła, że od nabycia tego automatu zapłaciła podatek akcyzowy. Zdaniem spółki, fakt wywozu automatu przed ostatecznym jego nabyciem przesądza o tym, że zapłacony podatek stanowi nadpłatę.

UZASADNIENIE

Organy celne odmówiły stwierdzenia nadpłaty i sprawą zajął się Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. Uznał jednak, że skarga nie zasługuje na uwzględnienie.

W ocenie sądu organy zasadnie oparły się na treści przepisu art. 2 pkt 11 ustawy o podatku akcyzowym. Zawiera on definicję wewnątrzwspólnotowego nabycia. Zgodnie z jego treścią jest nią przemieszczenie wyrobów akcyzowych z terytorium państwa członkowskiego na terytorium kraju. Jak zauważył sąd, ze względu na istnienie w ustawie o podatku akcyzowym definicji legalnej pojęcia nabycie wewnątrzwspólnotowe brak było podstaw do sięgania do definicji tego pojęcia zawartej w art. 9 ust. 1 ustawy o VAT. Strona skarżąca w sposób niezasadny w skardze powoływała się na tę definicję. Ustawodawca w ustawie o VAT i w ustawie o podatku akcyzowym zawarł dwie różne co do treści definicje tego samego pojęcia. I już z tego faktu należy wywodzić, że każda z tych definicji ma zastosowanie tylko w zakresie aktu prawnego, w którym została zawarta. Gdyby ustawodawca chciał, żeby pojęcie nabycie wewnątrzwspólnotowe było tak samo rozumiane na gruncie obydwu powołanych ustaw, to zdefiniowałby je tylko w jednej z tych ustaw. I wówczas dokonując interpretacji tego pojęcia na gruncie ustawy, w której pojęcie to nie byłoby zdefiniowane, należałoby stosując wykładnię systemową sięgnąć do drugiej ustawy, która pojęcie to by definiowała. Zabieg ten byłby tym bardziej uzasadniony, że obydwa podatki, to jest podatek akcyzowy i VAT, mają charakter podatków obrotowych obciążających konsumpcję. Definicja dotycząca podatku akcyzowego ma zdaniem sądu szerszy zakres niż definicja zawarta w ustawie o VAT. W przypadku akcyzy do nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych dochodzi z chwilą ich przemieszczenia z terytorium państwa członkowskiego na terytorium kraju, tj. do Polski. Natomiast zgodnie z treścią art. 9 ust. 1 ustawy o VAT przez wewnątrzwspólnotowe nabycie rozumie się nabycie prawa do rozporządzania jak właściciel, które w wyniku dokonanej dostawy są wysyłane lub transportowane na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia wysyłki lub transportu przez dokonującego dostawy, nabywcę towarów lub na ich rzecz. Jak podkreślił sąd, nabycie wewnątrzwspólnotowe w zamyśle ustawodawcy nie oznacza tylko sytuacji, gdy do przemieszczenia wyrobów akcyzowych dochodzi wskutek zawarcia umowy sprzedaży.

Sąd wskazał, że w wyniku nabycia na próbę przedmiotowego automatu do gry doszło na terenie Polski do konsumpcji tego nabycia, gdyż automat ten był wykorzystywany w Polsce do działalności w zakresie gier. Zatem został spełniony tutaj podstawowy cel opodatkowania akcyzą w postaci objęcia tym podatkiem konsumpcji określonych wyrobów, których opodatkowanie ustawodawca uznał z różnych względów za celowe.

Wyrok WSA w Warszawie z 11 kwietnia 2006 r.

SYGN. AKT III SA/Wa 3048/05, niepublikowany

ALEKSANDRA TARKA