Przedsiębiorca rozpoczął działalność gospodarczą w 2015 r. i wybrał wtedy zwolnienie podmiotowe z VAT. Od maja 2023 r. przedsiębiorca zawiesił działalność gospodarczą na podstawie przepisów prawa przedsiębiorców, a z 1 czerwca 2024 r. ją odwiesił. Przedsiębiorca ani nie utracił zwolnienia podmiotowego, ani z niego nie zrezygnował, a teraz chce nadal z tej możliwości korzystać. W jakiej wysokości przysługuje mu zwolnienie z VAT w 2024 r.? Czy jest to 200 tys. zł, tj. zwolnienie w pełnej wysokości, czy też limit należy obliczyć proporcjonalnie do dni odwieszenia działalności gospodarczej?

Zwolniona z VAT jest sprzedaż dokonywana przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200 tys. zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku (art. 113 ust. 1 ustawy o VAT) .

Stosownie do art. 113 ust. 5 ustawy o VAT, jeżeli wartość sprzedaży zwolnionej od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o VAT przekroczy 200 tys. zł, to zwolnienie traci moc, począwszy od czynności, którą przekroczono tę kwotę.

Z kolei w myśl art. 113 ust. 9 ustawy o VAT zwolniona z VAT jest sprzedaż dokonywana przez podatnika rozpoczynającego w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności określonych w art. 5 ustawy o VAT, jeżeli przewidywana przez niego wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym, kwoty 200 tys. zł. Jeżeli faktyczna wartość sprzedaży zwolnionej od podatku na podstawie art. 113 ust. 9 ustawy o VAT, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej, przekroczy w trakcie roku podatkowego 200 tys. zł, to zwolnienie traci moc, począwszy od czynności, którą przekroczono tę kwotę (art. 113 ust. 10 ustawy o VAT).

Ustawa o VAT nie definiuje pojęcia zawieszenia działalności gospodarczej. Kwestia ta została uregulowana m.in. w przepisach prawa przedsiębiorców. I tak przedsiębiorca niezatrudniający pracowników może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na zasadach określonych w prawie przedsiębiorców, z uwzględnieniem przepisów dotyczących ubezpieczeń społecznych (art. 22 ust. 1 prawa przedsiębiorców). Przedsiębiorca wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na czas nieokreślony albo określony, nie krótszy jednak niż 30 dni (art. 23 ust. 1 prawa przedsiębiorców). Przedsiębiorca wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres od 30 dni do 24 miesięcy (art. 23 ust. 2 prawa przedsiębiorców). Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej oraz wznowienie wykonywania działalności gospodarczej następują na wniosek przedsiębiorcy, chyba że przepis odrębny stanowi inaczej (art. 24 ust. 1 prawa przedsiębiorców).

W okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca nie może wykonywać działalności gospodarczej i osiągać bieżących przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej (art. 25 ust. 1 prawa przedsiębiorców).

W okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca może natomiast wykonywać czynności wskazane w art. 25 ust. 2 prawa przedsiębiorców (m.in. może wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów, a także może przyjmować należności i jest obowiązany regulować zobowiązania, powstałe przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej).

Zawieszenie działalności gospodarczej samo w sobie nie stanowi zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej przez podatnika. Podatnik, który zawiesza prowadzenie działalności gospodarczej na pewien czas, nadal pozostaje podatnikiem VAT, z tym że w okresie zawieszenia wykonywania działalności przedsiębiorca nie prowadzi aktywnej działalności. Zgłoszenie zawieszenia działalności gospodarczej nie oznacza zatem ustania bytu przedsiębiorcy, a jedynie przerwę w wykonywaniu działalności gospodarczej.

Należy zatem stwierdzić, że po wznowieniu zawieszonej działalności gospodarczej przedsiębiorca nie jest uznawany za podatnika rozpoczynającego działalność, lecz występuje jako podatnik ją kontynuujący. Zawieszenie działalności gospodarczej nie ma wpływu na zmniejszenie kwoty limitu uprawniającej do korzystania ze zwolnienia z VAT. Oznacza to, że po wznowieniu przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej 1 czerwca 2024 r. limit zwolnienia podmiotowego z VAT na rok 2024 r. wynosi 200 tys. zł. Zaprezentowane stanowisko podzielają organy podatkowe (por. interpretacja indywidualna dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 18 stycznia 2024 r., 0113-KDIPT1-1.4012.785.2023.1.MG). ©℗