Rodzice otrzymujący dopłaty do wypoczynku dzieci nie muszą płacić od nich PIT. Nie zawsze jednak tak jest. W najgorszej sytuacji są rodzicie dzieci pełnoletnich.

Nadchodzące wakacje to okres, w którym wielu pracodawców będzie wypłacać swoim pracownikom dopłaty do wypoczynku ich dzieci. Takie dofinansowania mogą korzystać ze zwolnienia z PIT na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 78 updof. O wysokości zwolnienia decyduje źródło pochodzenia środków. Nie bez znaczenia jest również wiek dziecka. Niestety niektórzy rodzice będą musieli zapłacić podatek od takich dopłat.

Źródło dopłaty a zwolnienie z PIT

Dopłaty do wypoczynku dzieci mogą pochodzić z dwóch źródeł:

  • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) - dopłaty te są w całości zwolnione z PIT.
  • Środki obrotowe - zwolnienie z podatku wynosi do 2000 zł rocznie. W 2024 roku podatnicy nie mogą już korzystać z podwyższonego limitu 3000 zł, który obowiązywał w związku z pandemią COVID-19 i został zniesiony z końcem 2023 roku.

Wiek dziecka ma znaczenie

Ze zwolnienia mogą skorzystać tylko rodzice dzieci i młodzieży do lat 18. Zwolnienie nie przysługuje zatem rodzicom dzieci pełnoletnich, nawet jeżeli nadal się uczą. W przepisach nie wyjaśniono przy tym na jaki moment należy brać pod uwagę wiek dziecka. Czy jest nim czas trwania wypoczynku czy może moment przyznania dofinansowania. Nie wskazano również jak postępować w sytuacji gdy dziecko kończy 18 lat w trakcie wypoczynku. Zdaniem organów podatkowych warunek zastosowania zwolnienia jest spełniony, gdy w którymkolwiek momencie trwania wypoczynku uczestniczące w nim dziecko jest niepełnoletnie. Bez znaczenia pozostaje wiek dziecka w momencie przyznania dopłaty (zob. interpretację zmieniającą Ministerstwa Finansów z 7 maja 2014 r. nr DD3/033/41/IMD/14/RD-42122/14 oraz interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 12 stycznia 2017 r. nr 1462-IPPB4.4511.1169.2016.1.JK2).

Przykład

Spółka X przyznała ze środków obrotowych dopłaty do wypoczynku dzieci pracowników w kwocie 500 zł. Jeden z pracowników na początku sierpnia 2024 r. złożył wniosek o dofinansowanie kosztów pobytu jego córki na obozie w dniach 1-15 lipca 2024 r. 12 lipca 2024 r. dziewczynka ukończyła 18 lat. Pracownik nie otrzymał w 2024 r. innych dopłat do wypoczynku dziecka. W tym przypadku kwota przyznanego mu w sierpniu 2024 r. dofinansowania będzie w całości zwolniona z PIT. Bez znaczenia pozostaje to, że w momencie wypłaty dofinansowania córka pracownika była już pełnoletnia.

Rodzaj wypoczynku

W art. 21 ust. 1 pkt 78 updof wskazano, że ze zwolnienia może korzystać dopłata do wypoczynku zorganizowanego przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie, w formie wczasów, kolonii, obozów i zimowisk, w tym również połączonego z nauką, pobytu na leczeniu sanatoryjnym, w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych i leczniczo-opiekuńczych, oraz przejazdów związanych z tym wypoczynkiem i pobytem na leczeniu. Nie oznacza to jednak, że ze zwolnienia mogą skorzystać tylko rodzice dzieci, które wzięły udział w wymienionych formach wypoczynku. Zdaniem organów podatkowych katalog tych form nie ma charakteru zamkniętego. W związku z tym dopuszczają również możliwość skorzystania ze zwolnienia np. w przypadku udziału dziecka w półkoloniach (zob. interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 12 stycznia 2017 r. nr 1462-IPPB4.4511.1169.2016.1.JK2).

Katarzyna Wojciechowska