Kto może skorzystać z ulgi termoizolacyjnej i na jakich zasadach? W którym roku podatkowym można dokonać odliczenia z tytułu ulgi? Odpowiadamy na częste pytania.

PYTANIE: Od kilkunastu lat jestem właścicielem wolnostojącego i trójkondygnacyjnego domu, który jest częściowo wykończony i odebrany do użytkowania. W zeszłym roku w budynku tym wymieniłem wszystkie drewniane okna na trzyszybowe z ciepłą ramką, a także została docieplona klatka schodowa i strop nad najwyższą kondygnacją. Mam faktury na łączną kwotę 24 900 zł, wystawione przez podatników VAT czynnych, które potwierdzają zakup materiałów i wykonane usługi. Inwestycja nie została dofinansowana z żadnych źródeł zewnętrznych. Rozliczam się z podatku dochodowego według skali podatkowej. Czy poniesione wydatki mogę odliczyć w ramach ulgi termomodernizacyjnej?

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z art. 26h ust. 1 ustawy o PIT podatnik będący właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego ma prawo odliczyć od podstawy obliczenia podatku wydatki poniesione w roku podatkowym na materiały budowlane, urządzenia i usługi, związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w tym budynku, które zostanie zakończone w okresie trzech kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek. Przy czym kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 000 zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem (art. 26h ust. 2 ustawy o PIT).

Z ulgi termomodernizacyjnej mogą skorzystać podatnicy PIT opłacający podatek według skali podatkowej bądź podatek liniowy, będący właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnych budynków mieszkalnych, ponoszący wydatki na realizację przedsięwzięć termomodernizacyjnych (art. 26h ust. 1 ustawy o PIT). Prawo do odliczenia tej ulgi przysługuje także podatnikom opłacającym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych (art. 11 ust. 1 i 2 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne).

Katalog wydatków podlegających odliczeniu znajduje się w załączniku do rozporządzenia ministra inwestycji i rozwoju z 21 grudnia 2018 r., gdzie zostały wymienione m.in.:

  • materiały budowlane wykorzystywane do docieplenia przegród budowlanych, płyt balkonowych oraz fundamentów wchodzące w skład systemów dociepleń lub wykorzystywane do zabezpieczenia przed zawilgoceniem;
  • stolarka okienna i drzwiowa, w tym okna, okna połaciowe wraz z systemami montażowymi, drzwi balkonowe, bramy garażowe, powierzchnie przezroczyste nieotwieralne;
  • docieplenie przegród budowlanych lub płyt balkonowych lub fundamentów;
  • wymiana stolarki zewnętrznej np.: okien, okien połaciowych, drzwi balkonowych, drzwi zewnętrznych, bram garażowych, powierzchni przezroczystych nieotwieralnych.

Na potwierdzenie poniesionych wydatków czytelnik ma faktury wystawione przez podatników VAT niekorzystających ze zwolnienia z tego podatku, czyli spełnia wymóg wynikający z art. 26h ust. 3 ustawy o PIT.

Warto także zwrócić uwagę, że w objaśnieniach podatkowych z 30 marca 2023 r. „Formy wsparcia przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w podatku dochodowym od osób fizycznych” minister finansów stwierdził, że: „Status budynku (każdego bez względu na to kiedy został wybudowany) może być rozpatrywany w oparciu o wszelkie dowody świadczące o użytkowaniu tego budynku przez podatnika. Przy czym kryterium «oddania budynku do użytkowania» nie przesądza o możliwości skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej lub o braku takiej możliwości. Prawo budowlane nie wyklucza bowiem traktowania jako «budynek» obiektu, co do którego nie miało miejsce formalne oddanie do użytkowania”. Zatem przedstawienie przez podatnika dowolnego dowodu, z którego będzie wynikało, że budynek mieszkalny jednorodzinny spełnia swoją funkcję, daje mu prawo do ulgi termomodernizacyjnej.

Należy więc uznać, że wydatki poniesione przez czytelnika na wymianę okien oraz docieplenie klatki schodowej i stropu nad najwyższą kondygnacją w domu, którego jest on właścicielem, mogą zostać przez niego odliczone w ramach ulgi termomodernizacyjnej. Takie stanowisko prezentują również organy podatkowe (por. interpretacja indywidualna dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 22 lutego 2024 r., nr 0115-KDIT2.4011.542.2023.3.ŁS).

PYTANIE: W wolnostojącym domu jednorodzinnym, którego jestem właścicielem, w maju 2023 r. zostały zamontowane drzwi, co zostało udokumentowane fakturą od czynnego podatnika VAT na kwotę 24 000 zł. Wymiana dotyczyła drzwi oddzielających pomieszczenia: dwa pokoje, dwie łazienki, pomieszczenie gospodarcze, piwnicę i garaż od otwartej przestrzeni dziennej domu. Nowe drzwi są szczelne, grube, pełne i ograniczają przenikanie ciepła między częściami domu, dzięki czemu zmniejszy się zapotrzebowanie budynku na gaz ziemny i paliwo stałe wykorzystywane do jego ogrzewania. Czy poniesiony wydatek uprawnia mnie do skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej?

ODPOWIEDŹ: Z załącznika do rozporządzenia ministra inwestycji i rozwoju z 21 grudnia 2018 r. wynika, że wydatkami podlegającymi odliczeniu w ramach ulgi termomodernizacyjnej są m.in. wydatki na wymianę stolarki zewnętrznej, np. okien, okien połaciowych, drzwi balkonowych, drzwi zewnętrznych, bram garażowych, powierzchni przezroczystych nieotwieralnych. Jak zaś wyjaśnił dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej z 20 grudnia 2023 r., nr 0113-KDIPT2-2.4011.761.2023.1.AKU: „Ogólna definicja pojęcia «drzwi zewnętrznych» wskazuje, że są to drzwi wejściowe do pomieszczeń użytkowych montowane w zewnętrznych ścianach budynków, narażonych na działanie zmiennych warunków klimatycznych”.

Tymczasem w analizowanej sprawie zamontowane drzwi nie są drzwiami znajdującymi się w zewnętrznej ścianie budynku, lecz mieszczą się wewnątrz budynku mieszkalnego, oddzielając jedną przestrzeń domu od drugiej. Przy czym nie ma znaczenia to, że dzięki montażowi tych drzwi zmniejszy się zapotrzebowanie budynku na gaz ziemny i paliwo stałe wykorzystywane do jego ogrzewania, bo skoro poniesiony wydatek nie mieści się w katalogu określonym w załączniku do rozporządzenia ministra inwestycji i rozwoju z 21 grudnia 2018 r., to czytelnik nie może tego wydatku odliczyć w ramach ulgi termomodernizacyjnej.

PYTANIE: W 2022 r. zainstalowałem instalację fotowoltaiczną w domu będącym moją współwłasnością. Do instalacji tej otrzymałem dofinansowanie w ramach programu „Mój prąd 4.0”, a różnicę pomiędzy kwotą całkowitą a dofinansowaniem odliczyłem w ramach ulgi termomodernizacyjnej w zeznaniu rocznym PIT za 2022 r. W ubiegłym roku w celu zwiększenia własnej konsumpcji energii uzyskanej z paneli fotowoltaicznych rozbudowałem instalację fotowoltaiczną o magazyn energii elektrycznej o mocy 5 kWh, który nie może działać i być wykorzystywany bez zainstalowanej instalacji fotowoltaicznej. W tym przypadku otrzymałem również częściowe dofinansowanie w ramach programu „Mój prąd 5.0”. Czy pozostałą część kosztów instalacji magazynu energii – będącego osprzętem do istniejącej już instalacji fotowoltaicznej – mogę uwzględnić w rozliczeniu PIT za 2023 r. jako koszt kwalifikowany ulgi termomodernizacyjnej?

ODPOWIEDŹ: W katalogu wydatków podlegających odliczeniu znajdującym się w rozporządzenia ministra inwestycji i rozwoju z 21 grudnia 2018 r. wskazano m.in.:

  • ogniwo fotowoltaiczne wraz z osprzętem;
  • montaż instalacji fotowoltaicznej.

Z kolei zgodnie z art. 26h ust. 5 ustawy o PIT odliczeniu nie podlegają wydatki w części, w jakiej zostały:

  • sfinansowane (dofinansowane) ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej lub zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie;
  • zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, odliczone od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym lub uwzględnione przez podatnika w związku z korzystaniem z ulg podatkowych w rozumieniu ordynacji podatkowej.

Skoro magazyn energii elektrycznej jest osprzętem instalacji fotowoltaicznej oraz nie może działać i być wykorzystywany bez zainstalowanej instalacji fotowoltaicznej, to poniesione przez czytelnika wydatki (w części niepodlegającej dofinasowaniu w ramach programu „Mój prąd 5.0”) można uznać za wydatki podlegające odliczeniu w ramach ulgi termomodernizacyjnej. Przy czym kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 000 zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych budynkach, których czytelnik jest właścicielem lub współwłaścicielem. Wysokość wydatków ustala się na podstawie faktur wystawionych przez podatnika podatku od towarów i usług niekorzystającego ze zwolnienia od tego podatku.

Zaprezentowane wyżej stanowisko podzielają organy podatkowe (por. interpretacje indywidualne dyrektora KIS z 28 marca 2024 r., nr 0113-KDIPT2-2.4011.88.2024.1.AKU, z 20 marca 2024 r., nr 0113-KDIPT2-2.4011.57.2024.1.AKU, z 28 lutego 2024 r., nr 0112-KDIL2-1.4011.961.2023.2.JK).

PYTANIE: W latach 2021–2022 zostały zainstalowane panele fotowoltaiczne na nieruchomościach z budynkami jednorodzinnymi wolno stojącymi, które stanowią majątek wspólny żony i mój. Nie otrzymaliśmy dofinansowania na tę inwestycję z żadnego innego źródła. Za lata 2021 i 2022 złożyłem zeznania roczne PIT-36L uwzględniające ulgę termo modernizacyjną w łącznej kwocie 53 000 zł. Inwestycja dotycząca przedsięwzięcia termomodernizacyjnego została zakończona, a łączna wartość poniesionych wydatków przekroczyła 53 000 zł. Zakup i montaż paneli zostały udokumentowane fakturami VAT wystawionymi przez czynnych podatników VAT. Ze względu na niską rentę otrzymywaną przez żonę nie są od niej pobierane zaliczki na podatek dochodowy, dlatego żona nie ma możliwości skorzystania z ulgi nawet w okresie sześcioletnim. Czy w rozliczeniu za 2023 r. mogę odliczyć w ramach ulgi termomodernizacyjnej kwotę powyżej 53 000 zł do 106 000 zł ze względu na wspólność majątkową i prowadzenie wspólnego gospodarstwa domowego?

ODPOWIEDŹ: Odliczenia z tytułu ulgi termomodernizacyjnej dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono wydatki (art. 26h ust. 6 ustawy o PIT). Przy czym zgodnie z art. 26h ust. 7 ustawy o PIT kwota odliczenia nieznajdująca pokrycia w rocznym dochodzie podatnika podlega odliczeniu w kolejnych latach, nie dłużej jednak niż przez sześć lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

W myśl art. 26h ust. 2 ustawy o PIT kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 000 zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem.

Należy zauważyć, że z objaśnień podatkowych z 30 marca 2023 r. wynika, że jeśli małżonkowie objęci ustrojem wspólności majątkowej są właścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego należącego do ich majątku wspólnego i wydatki zostały poniesione z majątku wspólnego małżonków, to odliczenia wydatków może dokonać jeden z małżonków (w granicach przysługującego mu limitu) albo oboje małżonkowie po 50 proc. wydatków lub w innej wybranej przez nich proporcji. Co istotne, w tym przypadku wystawienie faktury na imię i nazwisko tylko jednego małżonka nie ma znaczenia dla możliwości skorzystania z ulgi.

W ww. objaśnieniach stwierdzono jednak również, że: „Limit ulgi nie jest (…) związany z jedną inwestycją lub jednym przedsięwzięciem termomodernizacyjnym, lecz jest określony dla danego podatnika, niezależnie od liczby inwestycji termomodernizacyjnych. W przypadku podatników pozostających w związku małżeńskim każdy z małżonków dysponuje odrębnym limitem w wysokości 53 000 zł. Wysokość limitu w części niewykorzystanej przez jednego z małżonków nie powiększa limitu drugiego małżonka”.

Wobec powyższego należy uznać, że chociaż każdy z małżonków dysponuje odrębnym limitem w wysokości 53 000 zł, czyli razem 106 000 zł, to czytelnikowi nie przysługuje możliwość powiększenia przysługującego mu limitu w ramach ulgi termomodernizacyjnej o część limitu niewykorzystaną przez jego żonę. Takie stanowisko zajął również dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej z 22 lutego 2024 r., nr 0115-KDIT2.4011.6.2024.1.ŁS, gdzie uznał, że wysokość limitu w części niewykorzystanej przez jednego z małżonków nie powiększa limitu drugiego małżonka, a bez znaczenia jest w tym przypadku, że wydatki zostały poniesione z majątku wspólnego małżonków i podatnik prowadzi wspólnie z żoną gospodarstwo domowe.

Rozlicz podatek PIT: https://www.gazetaprawna.pl/pit2023/