W sprawozdaniach finansowych za 2008 rok spółki będą musiały publikować informacje o usługach świadczonych przez spółkę audytorską.
Inwestorzy w sprawozdaniach za 2008 r. dostaną więcej przydatnych informacji. Nowelizacja ustawy o rachunkowości z 18 marca 2008 r. (Dz.U. nr 63, poz. 393) zobowiązuje wszystkie spółki do publikowania większej ilości informacji. Konieczne więc będzie ujawnienie wynagrodzeń biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłacone lub należne już za 2008 rok. Będzie więc trzeba opublikować dane za: obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania, inne usługi poświadczające, usługi doradztwa podatkowego oraz pozostałe usługi.
Jak twierdzi Roman Seredyński, prezes zarządu Europejskiego Centrum Audytu, dotychczas wynagrodzenie płacone za badanie sprawozdania finansowego lub inne usługi biegłego rewidenta było traktowane jako tajemnica handlowa. Było też skutkiem indywidualnych negocjacji między przedsiębiorstwem a biegłym rewidentem. Natomiast począwszy od sprawozdań finansowych sporządzonych za 2008 rok, informacja ta będzie całkowicie jawna i będzie obowiązkowo ujawniana i publikowana w sprawozdaniach finansowych.
Według eksperta celem takiego ujawnienia jest poprawa jakości sprawozdań finansowych poprzez napiętnowanie tych biegłych rewidentów, którzy oprócz badania sprawozdań świadczą dla tego samego klienta wiele innych usług w trakcie roku obrotowego.