Wprowadzenie zmian mających na celu zwiększenie dostępności organów celnych dla przedsiębiorców zakłada nowelizacja ustawy Prawo celne. Przyznaje ona wszystkim dyrektorom izb celnych w całym kraju uprawnienia do przyznawania statusu upoważnionego przedsiębiorcy (AEO). Dzisiaj kompetencje w tym zakresie posiada jedynie trzech dyrektorów izb celnych: w Warszawie, w Szczecinie i we Wrocławiu. Celem zmiany jest ułatwienie przedsiębiorcom ubiegania się o status upoważnionego przedsiębiorcy i tym samym upowszechnienie tej instytucji. Upoważniony przedsiębiorca posiada określone przywileje w obrocie towarowym z państwami trzecimi. Przede wszystkim podlega szybszym odprawom celnym i rzadziej jest kontrolowany.

Inna zmiana w zakresie kompetencji organów celnych dotyczy udzielania pozwoleń na prowadzenie składów celnych. Uprawnienie to z właściwości dyrektorów izb celnych zostało przeniesione do właściwości naczelników urzędów celnych. Wejście w życie zmiany uprości postępowanie związane z tworzeniem składów celnych. Przeniesienie kompetencji w tym zakresie do właściwości naczelników urzędów celnych spowoduje, że skrócony zostanie czas oczekiwania na rozpatrzenie wniosku przedsiębiorcy zamierzającego utworzyć skład celny.

Nowelizacja zakłada także uproszczenia w obrocie towarami z państwami trzecimi. Oznacza to m.in. możliwość wydawania pojedynczych pozwoleń na stosowanie procedury uproszczonej (SASP).

Sejm przyjął senackie poprawki do nowelizacji, która wejdzie w życie 1 stycznia 2009 r. Ustawa zostanie teraz przesłana do prezydenta.

UPOWAŻNIONY PRZEDSIĘBIORCA

Upoważniony przedsiębiorca (authorised economic operators - AEO) jest to przedsiębiorca, który po uzyskaniu odpowiedniego świadectwa od organów celnych może korzystać z ułatwień w zakresie kontroli celnej dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony, a także z uproszczeń przewidzianych w ramach przepisów celnych.