Pracodawcy nierzadko godzą się pokryć koszty związane z noclegiem, transportem do i z miejsca świadczenia pracy do miejsca zakwaterowania, a nawet koszty edukacji dzieci w kraju oddelegowania. Czy będzie to przychód oddelegowanego?
Jeszcze niedawno w takiej sytuacji organy podatkowe uznawały, że pracownik uzyskał przychód, który należy opodatkować. Obecnie Ministerstwo Finansów złagodziło swoje podejście, a w najnowszych interpretacjach indywidualnych wskazuje, że pokrycie przez pracodawcę wydatków pracownika ponoszonych w związku z jego oddelegowaniem nie generuje przychodu do opodatkowania.
Kluczowy w tej materii okazał się wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 8 lipca 2014 r. (sygn. akt K 7/13), w którym określone zostały istotne cechy „innych nieodpłatnych świadczeń” jako przychodu podatkowego.
Jeżeli koszty pokrywa pracodawca i nie czyni tego w interesie oddelegowanego pracownika, a on sam nie odnosi z tego tytułu korzyści w postaci powiększenia aktywów lub uniknięcia wydatku, który musiałby ponieść, to przychód nie powstaje. To pracodawcy zależy, aby oddelegowany jak najszybciej dotarł do miejsca pracy, i to w tym celu zapewnia pracownikowi miejsce noclegowe oraz transport. Dodatkowo warto podkreślić, że gdyby nie konieczność wywiązania się z obowiązków służbowych, pracownik nie miałby powodu do korzystania z tych świadczeń. Zapewnienie pracownikowi noclegów oraz przejazdów związanych z wykonywaniem przez niego pracy w ramach oddelegowania leżeć będzie zatem wyłącznie w interesie pracodawcy, a nie samego pracownika. Potwierdza to interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 13 stycznia 2016 r. (nr IPTPB1/4511-709/15-2/RK).
Podobnie sytuacja wygląda w przypadku pokrycia kosztów edukacji dzieci. Pracownik nie poniósłby ich, gdyby nie wykonywanie obowiązków służbowych. Skoro oddelegowanie pracownika wiąże się z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów na edukację dziecka, to nie można założyć, że ich pokrycie przez pracodawcę służy realizacji celów osobistych pracownika i wynika z jego indywidualnych potrzeb (interpretacja dyrektora IS w Warszawie z 1 marca 2016 r., nr IPPB4/4511-1518/15-2/AK).
Piotr Liss doradca podatkowy i partner w RSM Poland