Naczelny Sąd Administracyjny zapytał unijny trybunał, czy podatnicy mogą odzyskać nienależnie zapłacony VAT już po okresie przedawnienia.
Wcześniej, bo 25 stycznia 2016 r. podobne pytania zadali sędziowie w Wielkiej Brytanii (sygn. akt C-38/16), a NSA na tej podstawie zawiesił postępowanie w jednej z polskich spraw (sygn. akt I FSK 2091/14). Chodzi o sytuację, gdy podatnicy płacą daninę na podstawie krajowych przepisów, a następnie TSUE stwierdza, że były one niezgodne z prawem unijnym. Podatek był więc nienależny i powinien zostać zwrócony wraz z oprocentowaniem.
Problemu nie ma, gdy wyrok TSUE zapada szybko, zanim zobowiązanie podatnika zdąży się przedawnić. Czasem jednak orzeczenie zapada po wielu latach, a fiskus nie chce oddać nadpłaty, powołując się właśnie na przedawnienie zobowiązania podatkowego. Tak było w sprawie, którą rozpatrywał Naczelny Sąd Administracyjny. Spółka wystąpiła o zwrot nadpłaty w związku z wyrokiem TSUE z 17 stycznia 2013 r. (sygn. akt C-224/11). Wynikało z niego, że ubezpieczenie przedmiotu leasingu (np. samochodu) jest odrębnym świadczeniem od głównego i jako takie jest wolne od VAT. Problemem było to, że spółka chciała zwrotu kwot uiszczonych w latach 2005–2007, a te zdążyły się już przedawnić. Mimo to podkreślała, że zgodnie z art. 80 par. 1 ordynacji podatkowej prawo do odzyskania nadpłaty wygasa po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, kiedy upłynął termin jej zwrotu. Ten zaś określony jest w art. 77 par. 1 pkt 4 ordynacji, gdzie mowa o tym, że nadpłata podlega zwrotowi w terminie 30 dnia od złożenia wniosku. A więc skoro wniosek złożony został w 2013 r., to pieniądze można odzyskać, aż do końca 2018 r. – uważała spółka. Innego zdania były organy podatkowe obu instancji. Z tymi argumentami zgodził się także WSA. Wątpliwości nabrał dopiero sąd kasacyjny i w związku z tym zadał pytanie prejudycjalne.
ORZECZNICTWO
Postanowienie NSA z 19 maja 2016 r., sygn. akt I FSK 224/15