Wszystkie duże podmioty wielonarodowe sporządzą sprawozdanie o podatku dochodowym. Wczoraj rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o rachunkowości w tym zakresie.

Przepisy mają wejść w życie 22 czerwca 2024 r. Po raz pierwszy sprawozdania o podatku dochodowym trzeba będzie sporządzić za rok obrotowy rozpoczynający się po 21 czerwca 2024 r.

To skutek dyrektywy 2021/2101 z 24 listopada 2021 r. zmieniającej dyrektywę 2013/34/UE dotyczącą ujawniania informacji o podatku dochodowym przez niektóre jednostki i oddziały.

Nowy obowiązek będą miały jednostki dominujące grup kapitałowych i samo dzielne jednostki, jeżeli ich przychody przekroczą w kolejnych dwóch latach 3,5 mld zł (w przypadku grup kapitałowych będą brane pod uwagę przychody skonsolidowane).

Chodzi o spółki: kapitałowe, komandytowo-akcyjne (SKA) oraz jawne i komandytowe, których wszystkimi udziałowcami ponoszącymi nieograniczoną odpowiedzialność są spółki kapitałowe lub SKA bądź spółki z innych państw o podobnej formie prawnej.

Dla jednostek z siedzibą lub miejscem sprawowania zarządu poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego, ale prowadzących działalność gospodarczą w Polsce za pośrednictwem oddziału lub jednostki zależnej, próg przychodów został podany w euro – będzie wynosił 750 tys. euro.

W nowym sprawozdaniu trzeba będzie ujawnić kwotę podatków należnego i zapłaconego, a także: kwotę zysku lub straty przed opodatkowaniem, przychody, kwotę niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec danego roku obrotowego, liczbę pracowników i informacje o działalności firmy.

Już dziś informacje o płaconych podatkach muszą ujawniać, w podziale na poszczególne kraje: firmy z sektora bankowego (dyrektywa 2013/36/UE wdrożona ustawą – Prawo bankowe; t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 2488) oraz przedsiębiorstwa z branży wydobywczej i przedsiębiorstwa prowadzące wyręb lasów pierwotnych (dyrektywa 2013/34/UE, która w Polsce znalazła odzwierciedlenie w ustawie o rachunkowości, t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 120 ze zm.).©℗