W trakcie inwentaryzacji przeprowadzonej w 2015 r. ujawniono niedobór, który decyzją kierownika jednostki został uznany za zawiniony. Pracownik odpowiedzialny za powierzone mienie nie zgodził się z decyzją kierownika jednostki i odmówił pokrycia kosztów niedoboru, który został wyceniony na kwotę 1800 zł, równą wartości nieumorzonej części środka trwałego. Wartość początkowa brutto środka trwałego wynosiła 4500 zł.
W związku z zaistniałą sytuacją kierownik jednostki podjął decyzję o skierowaniu roszczenia na drogę postępowania sądowego. W kwietniu 2016 r. jednostka uzyskała korzystny dla siebie nakaz zapłaty. Zgodnie z nakazem zapłaty zasądzono od pracownika do zapłaty 1800 zł plus 120 zł tytułem zwrotu kosztów procesu. Jak powinny przebiegać zapisy w księgach rachunkowych – odrębnie dla roku 2015 i odrębnie dla roku 2016.
W bieżącym roku należy przeksięgować kwotę roszczeń spornych na konto pracownika, od którego zasądzono roszczenie: Wn konto 234 Pozostałe rozrachunki z pracownikami, Ma konto 240 Pozostałe rozrachunki (analityka: roszczenia sporne). Następnie trzeba zaewidencjonować zasądzone koszty procesu: Wn konto 234
Pozostałe rozrachunki z pracownikami, Ma konto 760 Pozostałe przychody operacyjne. Po wpłaceniu przez pracownika na rachunek bankowy jednostki kwot zasądzonych nakazem zapłaty trzeba dokonać księgowania: Wn konto 130 Rachunek bieżący jednostki, Ma konto 234 Pozostałe rozrachunki z pracownikami. Szczegółowy przebieg zapisów pokazano na schemacie.
SCHEMAT
Księgowania w 2015 roku...
Dziennik Gazeta Prawna
Objaśnienia:
1. PK – wyksięgowanie środka trwałego w związku z ujawnieniem niedoboru:
a) dotychczasowe umorzenie środka trwałego kwota 2700 zł: strona Wn konta 071 Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, strona Ma konta 011 Środki trwałe;
b) część nieumorzona środka trwałego kwota 1800 zł: strona Wn konta 240 Pozostałe rozrachunki (analityka: niedobory), strona Ma konta 011 Środki trwałe;
2. PK – rozliczenie niedoboru uznanego za zawiniony – skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego kwota 1800 zł: strona Wn konta 240 Pozostałe rozrachunki (analityka: roszczenia sporne), strona Ma konta 240 Pozostałe rozrachunki (analityka: niedobory).
SCHEMAT
...i w 2016 roku
Dziennik Gazeta Prawna
Objaśnienia:
1. PK - nakaz zapłaty – przeksięgowanie kwoty roszczeń spornych na konto pracownika, od którego zasądzono roszczenie w kwocie 1800 zł: strona Wn konta 234 Pozostałe rozrachunki z pracownikami, strona Ma konta 240 Pozostałe rozrachunki (analityka: roszczenia sporne);
2. PK - nakaz zapłaty – zaksięgowanie zasądzonych kosztów procesu w kwocie 120 zł: strona Wn konta 234 Pozostałe rozrachunki z pracownikami, strona Ma konta 760 Pozostałe przychody operacyjne;
3. WB – wpłata przez pracownika na rachunek bankowy jednostki kwot zasądzonych nakazem zapłaty kwota 1920 zł: strona Wn konta 130 Rachunek bieżący jednostki, strona Ma konto 234 Pozostałe rozrachunki z pracownikami.
Podstawa prawna
Rozporządzenie ministra finansów z 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 289).