Czy mogę zoptymalizować podatek gminny, Czy spółka będzie mogła wystąpić o interpretację, Czy klauzula będzie miała zastosowanie do małych transakcji?
Pani Mirosława prowadzi firmę, do której należy budynek. W lutym zeszłego roku wyodrębniła w nim dwa lokale. Słyszała o możliwości optymalizacji podatku od budynku. Czy może ją obecnie przeprowadzić?
NIE. Od 1 stycznia 2016 r. nie można już zoptymalizować podatku od nieruchomości w sytuacji, w jakiej znalazła się pani Mirosława. Zmieniły się bowiem przepisy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które zamknęły możliwość korzystnych rozliczeń z gminnym fiskusem (wójt, burmistrz, prezydent miasta).
Optymalizacje funkcjonowały więc do końca 2015 r. Polegały na tym, że osoby które wyodrębniły lokale w budynku, mogły obniżyć podatek nawet kilkudziesięciokrotnie. Po wyodrębnieniu własności lokali współwłaściciele płacili bowiem podatek jedynie od całej powierzchni wyodrębnionego lokalu oraz jedynie od ułamka części wspólnej budynku. Przykładowo, po wyodrębnieniu z budynku o powierzchni 1000 mkw. dwóch lokali po 100 mkw. każdy ze współwłaścicieli nie płacił podatku od 8/10 powierzchni wspólnej, a więc od 9600 mkw. powierzchni użytkowej. Na taką optymalizację pozwalał art. 3 ust. 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
Od 1 stycznia 2016 r. w przepisie wprowadzono zmiany, które powodują, że współwłaściciele budynku muszą uiścić daninę od 10 tys. mkw.
Pani Mirosława skorzystać zatem z optymalizacji nie może, może za to skorygować swoje rozliczenia podatku od nieruchomości za okres od 1 marca do 31 grudnia 2015 r. W tym okresie bowiem miała wyodrębnione dwa lokale w budynku, a więc podatek od części wspólnej można było obliczyć na korzystnych zasadach. Nie można nimi objąć lutego 2015 r., ponieważ zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy o podatkach i opłatach lokalnych po takich zmianach jak wyodrębnienie lokali obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia kolejnego miesiąca.
Podstawa prawna
Art. 3 ust. 5 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 849 ze zm.).
Spółka skorzystała w zeszłym roku z optymalizacji podatkowej, polegającej na wydzieleniu znaku towarowego i wniesieniu go do spółki zagranicznej. Ma interpretację indywidualną, która potwierdza, że zastosowana przez nią metoda jest prawidłowa. Czy po wprowadzeniu klauzuli przeciw unikaniu opodatkowania będzie również mogła wystąpić o wydanie interpretacji?
NIE. Projekt nowelizacji ordynacji podatkowej, który przewiduje wprowadzenie klauzuli przeciw unikaniu opodatkowania, wyklucza możliwość wydania interpretacji indywidualnej dotyczącej takiego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego, co do których fiskus będzie miał podejrzenia, że stanowią unikanie opodatkowania. Wynika to wprost z art. 14a par. 5b i 5c projektu nowelizacji ordynacji podatkowej (jest na etapie prac parlamentarnych, ustawa ma wejść w życie w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku ustaw). Projektowane przepisy stanowią, że nie wydaje się interpretacji indywidualnej, jeśli organ podatkowy uprawniony do jej wydania ma uzasadnione przypuszczenie, że elementy stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego mogą być przedmiotem decyzji dotyczącej unikania opodatkowania (wynikającej z projektowanego art. 119a) lub stanowić nadużycie prawa (w przypadku VAT). Organ uprawniony do wydania interpretacji indywidualnej, czyli dyrektor izby skarbowej, zwraca się w takiej sytuacji do ministra finansów o opinię w zakresie, o którym mowa w par. 5b. Chodzi więc o opinię dotyczącą budzących wątpliwości elementów stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego.
Spółka będzie mogła natomiast wystąpić o wydanie opinii zabezpieczającej do ministra finansów. Co ważne, minister wyda taką opinię jedynie w przypadku, gdy dojdzie do wniosku, że planowane lub dokonane przez podatnika czynności przedstawione przez niego we wniosku nie stanowią unikania opodatkowania w rozumieniu art. 119a. Jak wyjaśniło Ministerstwo Finansów w uzasadnieniu projektu nowelizacji, ta nowa procedura nie będzie ograniczała się jedynie do interpretacji przepisów, ale będzie dotyczyła również możliwości zastosowania klauzuli, uwzględniając aspekty gospodarcze planowanych działań i relacje korzyści ekonomicznych, gospodarczych i podatkowych. Przedmiotem opinii zabezpieczającej nie będzie więc ocena stanowiska wnioskodawcy, ale ocena, czy w okolicznościach przestawionych we wniosku przez podatnika istnieją przesłanki do zastosowania klauzuli.
Podstawa
Art. 1 pkt 2 i 5 projektu ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw.
Pani Danuta prowadzi niewielką firmę, choć jej przychody z roku na rok rosną. W zeszłym przekroczyły 1 mln zł. Spółka zdecydowała się na drobną optymalizację podatkową, ale nie chce tłumaczyć, na czym ona polega. – Zastanawiam się, czy klauzula będzie dotyczyć takich firm jak moja – pyta czytelniczka.
NIE. Projektowana klauzula przeciw unikaniu opodatkowania ma dotyczyć czynności dokonanych przede wszystkim w celu osiągnięcia korzyści podatkowej, sprzecznej w danych okolicznościach z przedmiotem i celem przepisu ustawy podatkowej i o ile sposób działania podatnika był sztuczny (unikanie opodatkowania). Korzyścią podatkową jest niepowstanie zobowiązania podatkowego, odsunięcie w czasie powstania zobowiązania podatkowego lub obniżenie jego wysokości albo powstanie lub zawyżenie straty podatkowej. Korzyścią może być też powstanie nadpłaty lub prawa do zwrotu podatku albo podwyższenie kwoty nadpłaty lub zwrotu podatku.
Jeśli organ dojdzie do wniosku, że podatnik dokonał sztucznych transakcji, które – mówiąc w uproszczeniu – skutkowałyby obniżeniem lub uniknięciem podatku, to może zastosować klauzulę, czyli opodatkować dokonaną transakcję tak, jakby była przeprowadzona w zgodzie z celami ustaw podatkowych.
Co ważne, klauzuli nie stosuje się, jeśli korzyść podatkowa lub suma korzyści osiągniętych przez podmiot z tytułu danej czynności nie przekracza w okresie rozliczeniowym 100 tys. zł.
A zatem jeśli firma pani Danuty nie uzyska takiej korzyści podatkowej, czyli mówiąc wprost – nie zyska na optymalizacji więcej niż 100 tys. zł, to organ nie będzie mógł zastosować do niej klauzuli.
Podstawa
Art. 1 pkt 5 projektu ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw.