Sejm przyjął wszystkie senackie poprawki do nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw. Jedną z ważniejszych zmian jest przesunięcie terminu likwidacji możliwości odliczenia ulgi prorodzinnej w rocznym obliczeniu podatku dokonywanym przez płatnika.

Nowelizacja eliminuje prawo do odliczenia ulgi za pośrednictwem płatnika, co oznacza, że po wejściu w życie zmian podatnik chcący skorzystać z tego odliczenia będzie zobligowany do złożenia zeznania podatkowego. Zmiana miała mieć zastosowanie już do najbliższych rozliczeń podatkowych. Jednak dzięki przyjętej poprawce senackiej płatnicy sporządzający rozliczenia za 2008 rok mają obowiązek uwzględnienia w nich po raz ostatni ulgi prorodzinnej.

Obecnie przy dokonywaniu rocznego obliczenia podatku płatnik może:

• uwzględnić koszty dojazdu do pracy na podstawie biletów okresowych,

• odliczyć od dochodu potrącone w ciągu roku składki na ubezpieczenia społeczne,

• na wniosek podatnika odliczyć od dochodu: zwrócone płatnikowi świadczenia, jeżeli nie zostały one potrącone od dochodu przy poborze zaliczek,

• odliczyć od podatku kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz na wniosek podatnika kwotę ulgi prorodzinnej,

• doliczyć do podatku otrzymany za jego pośrednictwem zwrot uprzednio zapłaconej i odliczonej składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Do istotnych poprawek należy także rozszerzenie możliwości korzystania z nowego zwolnienia podatkowego przy sprzedaży nieruchomości. Chodzi tu o zwolnienie pod warunkiem przeznaczenia przychodu uzyskanego ze zbycia na określone w ustawie własne cele mieszkaniowe. Poprawka rozszerza katalog wydatków na własne cele mieszkaniowe o wydatki poniesione na spłatę kredytów i odsetek od kredytów innych niż zaciągnięte na nabycie lub wybudowanie zbywanej nieruchomości, a także na kredyty refinansowe i konsolidacyjne.

Korzystną zmianą jest także włączenie do katalogu kosztów uzyskania przychodów kosztów wytworzenia lub ceny nabycia produktów spożywczych przekazanych na rzecz organizacji pożytku publicznego z przeznaczeniem na cele charytatywne. Zmiana koresponduje z poprawką do nowelizacji ustawy o VAT, która takie przekazanie żywności zwalnia z podatku.

Doprecyzowano również termin zapłaty ostatniej zaliczki na podatek dochodowy. Przypomnijmy, że nowelizacja likwiduje obowiązek zapłaty podwójnej zaliczki do 20 grudnia roku podatkowego. Zgodnie ze znowelizowanym przepisem art. 44 ust. 6, zaliczki miesięczne wpłaca się do 20 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Zaliczki kwartalne podatnicy wpłacają do 20 dnia miesiąca następującego po kwartale, za który jest wpłacana zaliczka.

Przyjęta poprawka określa, że zaliczkę za ostatni miesiąc lub ostatni kwartał roku podatkowego podatnik wpłaca w terminie do 20 stycznia następnego roku podatkowego. Podatnik nie będzie musiał płacić ostatniej zaliczki, jeżeli przed upływem terminu do jej zapłaty złoży zeznanie roczne i zapłaci podatek. Zmiany w zakresie opłacania zaliczek wejdą jednak w życie dopiero 1 stycznia 2010 r.

Oznacza to, że ostatnią zaliczkę za 2008 rok podatnicy zapłacą według obowiązujących zasad. Zaliczki miesięczne od dochodów za okres od stycznia do listopada uiszcza się w terminie do 20 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Zaliczkę za grudzień, w wysokości zaliczki należnej za listopad, uiszcza się w terminie do 20 grudnia roku podatkowego. Zaliczki kwartalne za okres od I do III kwartału roku podatkowego podatnicy uiszczają w terminie do dnia 20 każdego miesiąca następującego po kwartale, za który wpłacana jest zaliczka. Zaliczka za ostatni kwartał jest uiszczana w wysokości zaliczki za kwartał poprzedni, w terminie do dnia 20 grudnia.

Nowelizacja trafi teraz do prezydenta.

1173,70 zł kwota ulgi prorodzinnej za 2008 rok