Spółka, która najpierw złoży naczelnikowi urzędu skarbowego zawiadomienie ZAW-RD, a dopiero potem w ustawowym terminie zamknie księgi rachunkowe i sporządzi sprawozdanie finansowe, skutecznie wybierze opodatkowanie ryczałtem – wyjaśnił minister finansów w interpretacji ogólnej.

W ten sposób definitywnie rozstrzygnął problem, na który jako pierwsi wskazaliśmy na łamach DGP w artykule „Tysiące podatników mogły tylko pozornie przejść na estoński CIT” (DGP nr 195/2023). Poinformowaliśmy wtedy o wyrokach z 29 sierpnia 2023 r. (sygn. akt III SA/Wa 1335/23 i III SA/Wa 1336/23, oba są nieprawomocne), w których Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie przyjął odmienną wykładnię, zgodną z początkowym stanowiskiem dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

Wynikało z niej, że spółki, które chcą wybrać estoński ryczałt w trakcie roku podatkowego (na podstawie art. 28j ust. 5 ustawy o CIT), powinny postępować odwrotnie: najpierw zamknąć księgi rachunkowe i sporządzić sprawozdanie finansowe, a dopiero potem złożyć naczelnikowi US zawiadomienie ZAW-RD.

Taka wykładnia oznaczała jednak, że spółki muszą w niecały miesiąc sporządzić sprawozdanie finansowe i jeszcze przed końcem pierwszego miesiąca roku podatkowego, w którym przeszły na estoński CIT, złożyć zawiadomienie o wyborze tego ryczałtu. Na złożenie ZAW-RD jest bowiem czas „do końca pierwszego miesiąca pierwszego roku podatkowego”, w którym spółka wybrała ryczałt (art. 28j ust. 1 pkt 7 ustawy o CIT).

Ustawa o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 120 ze zm.) daje natomiast na sporządzenie sprawozdania finansowego dużo więcej czasu – trzy miesiące „od dnia bilansowego” (art. 52).

Fiskus zmniejszył pożar…

Po naszym artykule Ministerstwo Finansów odcięło się od tego niekorzystnego dla spółek stanowiska. W odpowiedzi dla naszej redakcji resort wyjaśnił, że kolejność działań może być odwrotna (patrz: „Ministerstwo ratuje «estońskie» spółki z opałów”, DGP nr 198/2023).

Kolejne interpretacje indywidualne dyrektora KIS były już zgodne z ministerialną wykładnią. Teraz została ona oficjalnie potwierdzona w interpretacji ogólnej.

…a teraz go zgasił

Przypomniano w niej brzmienie art. 28j ust. 5 ustawy o CIT, zgodnie z którym wybór opodatkowania estońskim ryczałtem w trakcie roku jest możliwy, jeżeli podatnik zamknie księgi rachunkowe oraz sporządzi sprawozdanie finansowe zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego pierwszy miesiąc opodatkowania ryczałtem.

Minister podkreślił, że terminy na zamknięcie ksiąg rachunkowych i sporządzenie sprawozdania finansowego oraz na złożenie zawiadomienia o wyborze ryczałtu od dochodów spółek są od siebie niezależne i zostały określone w dwóch różnych ustawach.

„Treść art. 28j ust. 5 ustawy CIT nakłada na podatnika obowiązek zamknięcia ksiąg rachunkowych oraz sporządzenia sprawozdania finansowego na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego pierwszy miesiąc opodatkowania ryczałtem, lecz nie precyzuje w jakim terminie powinno to nastąpić, tj. przed czy po upływie terminu na złożenie zawiadomienia o wyborze opodatkowania ryczałtem” – czytamy w interpretacji ogólnej.

Minister zwrócił uwagę na odwołanie do przepisów o rachunkowości zamieszczone w art. 28j ust. 5 ustawy o CIT. Podkreślił, że treść tego przepisu nie modyfikuje terminu na zamknięcie ksiąg rachunkowych oraz sporządzenie sprawozdania finansowego. Nie wymaga też, aby doszło do tego przed złożeniem zawiadomienia o wyborze opodatkowania ryczałtem.

Przepisy podatkowe dopuszczają więc sytuację, w której spółka najpierw złoży zawiadomienie ZAW-RD, a dopiero później zamknie księgi rachunkowe na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego pierwszy miesiąc opodatkowania ryczałtem oraz sporządzi sprawozdanie finansowe za poprzedni rok podatkowy – wyjaśnił minister.

Zaznaczył, że wybór estońskiego CIT będzie skuteczny wyłącznie, jeśli spółka złoży zawiadomienie ZAW-RD i zamknie księgi rachunkowe oraz sporządzi sprawozdanie finansowe w ustawowych terminach.©℗