Okres obowiązywania decyzji o wsparciu nowej inwestycji wydanych na okres krótszy niż 15 lat zostanie wydłużony o 2 lata. Podwyższony zostanie też limit wartości pomocy publicznej, której przyznanie nie wymaga notyfikacji w Komisji Europejskiej.

Zmiany wprowadza przyjęta przez rząd 27 grudnia 2023 r. nowelizacja rozporządzenia sprzed roku – z 27 grudnia 2022 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji (Dz.U. poz. 2861).

Głównym jej celem jest dostosowanie polskiego prawa do znowelizowanego w czerwcu 2023 r. unijnego rozporządzenia GBER (rozporządzenie UE nr 651/2014), które określa zasady udzielania pomocy publicznej m.in. na inwestycje, działania badawczo-rozwojowe, projekty związane z energią i środowiskiem.

Przy okazji rząd chce zrekompensować inwestorom skutki pandemii, wojny w Ukrainie, a także niekorzystnych zmian, które weszły w życie rok temu. Pisaliśmy o nich szerzej w artykule „Inwestorzy poczekają dłużej na pomoc publiczną” (DGP nr 5/2023).

Najpierw pogorszono…

Przypomnijmy, że inwestorzy, którzy uzyskali decyzję o wsparciu nowej inwestycji, mogą korzystać ze zwolnień podatkowych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34a ustawy o CIT i art. 21 ust. 1 pkt 63b ustawy o PIT. Do końca 2022 r. mieli do tego prawo, począwszy od miesiąca, w którym ponieśli koszty kwalifikowane, aż do wygaśnięcia decyzji o wsparciu lub wyczerpania maksymalnej puli dopuszczalnej pomocy publicznej.

Od 2023 r. mogą korzystać ze zwolnienia podatkowego dopiero od miesiąca, w którym upłynął termin zakończenia inwestycji określony w decyzji o wsparciu (a więc już nie od dnia poniesienia pierwszego wydatku kwalifikowanego).

Zmiana ta była jednoznacznie negatywna, bo choć nie wpływała na limit przyznanej pomocy publicznej (zwolnienia podatkowego), to oznaczała ryzyko, że inwestor nie zdąży wykorzystać zwolnienia ze względu na wygaśnięcie decyzji o wsparciu. Decyzje są bowiem wydawane na 10, 12 i 15 lat.

…teraz próba naprawy

Teraz, w celu złagodzenia przynajmniej częściowo tych zasad, Rada Ministrów wydłużyła minimalny okres obowiązywania decyzji o wsparciu o dwa lata. Dotyczy to decyzji o okresie krótszym niż 15 lat (nowelizacja par. 7 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia z 27 grudnia 2022 r.).

To oznacza, że okres obowiązywania decyzji o wsparciu w przypadku nowej inwestycji zlokalizowanej na terenie województw dolnośląskiego, wielkopolskiego lub w gminach należących do warszawskiego obszaru stołecznego zostanie wydłużony z 10 do 12 lat.

Jeśli nowa inwestycja jest realizowana w regionie o maksymalnej intensywności pomocy publicznej wynoszącej 30 proc. lub 40 proc., to okres obowiązywania decyzji zostanie wydłużony z 12 lat do 14 lat.

– Z praktycznego punktu widzenia jest to najważniejsza nowość. Dzięki temu inwestorzy dostaną dodatkowy czas na wykorzystanie zwolnienia podatkowego, co w warunkach znacznej niepewności gospodarczej ma istotne znaczenie – komentuje Honorata Ścisłowicz, doradca podatkowy i partner w Hoss Advisory.

Jej zdaniem jednak nie rekompensuje to w pełni niekorzystnych zmian, które wprowadziło rozporządzenie z 27 grudnia 2022 r.

– Nadal bowiem ogranicza ono atrakcyjność zwolnienia strefowego dla inwestorów planujących wieloletnie, złożone inwestycje – mówi ekspertka.

Progi w górę

Nowelizacja rozporządzenia oznacza także zwiększenie limitu pomocy publicznej, której przyznanie nie wymaga notyfikacji Komisji Europejskiej. Dotychczasowe progi kosztów kwalifikowanych wzrosną z 50 mln euro do 55 mln euro oraz ze 100 mln euro do 110 mln euro.

Zmieniono też definicję jednostkowego projektu inwestycyjnego i zdefiniowano terminy „na warunkach rynkowych” oraz „zakończenie inwestycji”.

Do spraw wszczętych i niezakończonych oraz decyzji o wsparciu wydanych przed dniem wejścia w życie nowego rozporządzenia stosowane będą przepisy w dotychczasowym brzmieniu. ©℗