Z dniem 1 stycznia 2024 roku wchodzi w życie ustawa z 13 lipca 2023 roku o zmianie ustawy o podatku rolnym oraz niektórych innych ustaw. Celem nowelizacji jest stworzenie możliwości finansowania związków zawodowych rolników indywidualnych, poprzez przekazanie przez podatników podatku rolnego będących osobami fizycznymi, 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz wybranego rolniczego związku zawodowego.

Jakie zmiany wprowadza nowelizacja?

Zgodnie z nowymi przepisami, organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia gruntów (na wniosek podatnika podatku rolnego będącego osobą fizyczną oraz podatnika podatku rolnego będącego rolniczą spółdzielnią produkcyjną) będzie przekazywać kwotę w wysokości 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez tego podatnika podmiotu uprawnionego.

Kim są podmioty uprawnione?

Podmiotami uprawnionymi są:

  • wpisany do rejestru co najmniej 6 lat przed dniem 1 stycznia danego roku podatkowego,
  • mający na dzień 1 stycznia danego roku podatkowego struktury organizacyjne co najmniej w 10 województwach i co najmniej w 3 powiatach w każdym z tych województw, a liczba członków tego związku w każdym z powiatów wynosi co najmniej 30,
  • którego źródłem finansowania są wpłaty ze składek członkowskich, przy czym roczna składka członkowska wynosi co najmniej 50 zł,
  • Krajowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych,
  • wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego co najmniej 6 lat przed dniem 1 stycznia danego roku podatkowego,
  • ma na dzień 1 stycznia danego roku podatkowego członkowskie rolnicze spółdzielnie produkcyjne co najmniej w 10 województwach i w co najmniej 3 powiatach w każdym z tych województw, a łączna liczba członków tych spółdzielni wynosi co najmniej 1500 osób.

Podmioty, które będą chciały znaleźć się na liście Ministra Rolnictwa i otrzymać 1,5%, muszą:

  • złożyć wniosek o wpis do dnia 20 stycznia 2024 roku,
  • spełnić dodatkowe warunki przewidziane w przepisach.

W jaki sposób będzie można przekazać 1,5% podatku rolnego?

Kwota będąca równowartością 1,5% należnego podatku rolnego, zaokrągloną do pełnych dziesiątek groszy w dół, będzie przekazywana przez organ podatkowy na rachunek bankowy lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej wybranego podmiotu uprawnionego. Proces ten będzie miał miejsce jednorazowo w terminie do dnia 31 grudnia roku podatkowego.

W jakim terminie i w jaki sposób należy złożyć wniosek o przekazanie 1,5% podatku rolnego?

Zgodnie z nowymi przepisami, wniosek o przekazanie 1,5% podatku rolnego będzie składany w terminie od dnia 1 marca do dnia 15 listopada roku podatkowego. Przewidziano również możliwość złożenia go za pomocą środków komunikacji elektronicznej. By przekazać kwotę 1,5% podatku rolnego należy zapłacić w pełnej wysokości należny podatek stanowiący podstawę obliczenia tej kwoty.

W jaki sposób podmioty uprawnione będą mogły wykorzystać otrzymane środki finansowe?

Środki finansowe pochodzące z 1,5% podatku rolnego będą mogły zostać wykorzystane wyłącznie na działalność statutową uprawnionych podmiotów.