Kto zakończył działalność gospodarczą i został wykreślony z rejestru VAT, nie może już skorygować złożonej w przeszłości deklaracji podatkowej – stwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Innego zdania jest Naczelny Sąd Administracyjny. Stoi na stanowisku, że nawet jeśli ktoś utracił status czynnego podatnika VAT, może skorygować swoje rozliczenia z okresu, gdy prowadził działalność gospodarczą (np. wyroki z 19 stycznia 2023 r., I FSK 1908/19; z 6 marca 2019 r., I FSK 209/17, i z 27 listopada 2013 r., I FSK 1529/12).

Najnowsza interpretacja dotyczy franczyzobiorcy, który sprzedawał w sklepie towary dostarczane mu przez franczyzodawcę, w jego imieniu i na jego rzecz oraz po ustalonej przez niego cenie. Działał według procedur wdrożonych w sieci franczyzowej, co oznaczało, że po otrzymaniu faktury od franczyzodawcy przelewał utarg dzienny brutto (z kwotą VAT) na wskazane konto.

Na koniec miesiąca księgowy rozliczał VAT od całości towaru dostarczonego przez franczyzodawcę na podstawie faktur oraz comiesięcznego wydruku z kas fiskalnych.

Gdy franczyzobiorca zakończył działalność gospodarczą i został wykreślony z rejestru czynnych podatników VAT, doszedł do wniosku, że nie powinien był wcześniej płacić VAT do urzędu skarbowego, bo nie dysponował towarami jak właściciel. Nie mógł więc dokonywać ich odpłatnej dostawy. Liczył na możliwość skorygowania deklaracji i odzyskania wpłaconego przez siebie VAT.

Dyrektor KIS potwierdził, że franczyzobiorca nie miał obowiązku wpłacania VAT, bo nie dokonywał odpłatnej dostawy towarów. Nie oznacza to jednak, że może teraz skorygować swoje deklaracje i odzyskać podatek – stwierdził. Przywołał art. 81 par. 1 ordynacji podatkowej, zgodnie z którym wyłącznie podatnicy mogą skorygować uprzednio złożoną deklarację. Skoro franczyzobiorca nie ma już statusu podatnika, to nie przysługuje mu prawo do korekty – stwierdził.©℗