Wraz z nadejściem 2024 roku podatnicy powinni przygotować się na co najmniej kilka istotnych zmian w podatkach. Obligatoryjne obowiązywanie Krajowego Systemu e-Faktur czy wprowadzenie podatku minimalnego od osób prawnych to tylko niektóre z nich. Jakie nastąpią zmiany w podatkach w 2024 roku? Odpowiadamy poniżej.

Zmiany w podatkach w 2024 roku – rewolucja w fakturowaniu

Najistotniejszą zmianą w podatkach w 2024 roku będzie wejście w życie Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Od dnia 1 lipca 2024 roku KSeF będzie rozwiązaniem obowiązkowym.

KSeF pozwala na wystawianie i udostępnianie ustrukturyzowanych faktur. Fakturowanie będzie się więc odbywało poprzez dedykowaną do tego platformę.

Przygotowanie do korzystania z KSeF wymaga dostosowania systemów oraz wewnętrznych procesów w firmie. Będzie to niemałe wyzwanie dla podatników w 2024 roku.

Zmiany w podatkach w 2024 roku – podatek minimalny od osób prawnych

Kolejną zmianę w podatkach w 2024 roku stanowi wejście w życie przepisów regulujących tzw. podatek minimalny od osób prawnych.

Podatek minimalny od osób prawnych będzie obejmował:

  • podatników, którzy mają siedzibę lub zarząd na terytorium RP, przez co podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania,
  • podatkowe grupy kapitałowe,
  • podatników prowadzących działalność poprzez położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład

- którzy z działalności operacyjnej za dany rok podatkowy poniosą stratę albo u których udział dochodu w przychodach nie przekroczy wysokości 2%.

Stawka minimalnego podatku dochodowego od osób prawnych wyniesie 10% podstawy opodatkowania. Podatek minimalny będzie płatny wraz z rocznym zeznaniem podatkowym.

Zmiany w podatkach w 2024 roku – opłata dotycząca produktów z tworzyw sztucznych

Od dnia 1 stycznia wejdzie życie kolejna zmiana w podatkach w 2024 roku, dotycząca nowej opłaty dla podmiotów prowadzących działalność handlową lub gastronomiczną.

Podmioty te będą zobowiązane do pobierania opłaty od swoich klientów przy wydawaniu napojów i żywności w jednorazowych kubkach lub pojemnikach z tworzyw sztucznych.

Od dnia 1 lipca 2024 roku konieczne będzie również zapewnienie klientowi dostępności alternatywnego opakowania.

Opisana zmiana w podatkach w 2024 roku nie będzie dotyczyła jednak sprzedaży artykułów spożywczych zapakowanych fabrycznie w pojemniki z tworzyw sztucznych.

Zmiany w podatkach w 2024 roku – wzrost podatku rolnego

Od stycznia 2024 roku podatek rolny wzrośnie aż o 21%. Teoretycznie dotyczy on jedynie właścicieli i osób korzystających z użytków rolnych, w praktyce jednak wywiera ogromny wpływ na wysokość cen żywności.

Stawki podatku rolnego w 2024 roku wyniosą:

  • 224,09 zł za jeden hektar przeliczeniowy, co oznacza wzrost o 38,95 zł,
  • 448,15 zł za hektar pozostałych gruntów rolnych, co oznacza wzrost o 77,80 zł.

Zmiany w podatkach w 2024 roku – stawki VAT

Do dnia 31 marca 2024 roku przedłużono obowiązywanie obniżonych do 0% stawek podatku VAT na podstawowe artykuły spożywcze. Nastąpiło to na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 2023 roku w sprawie obniżonych stawek podatku od towarów i usług.

Stawkę podatku VAT w wysokości 0% stosuje się do takich towarów spożywczych, jak owoce, warzywa, mięso, nabiał i produkty ze zbóż.

Jeśli stawka podatku VAT w wysokości 0% nie zostanie przedłużona, od kwietnia 2024 roku wróci ona do poziomu 5%.

Podsumowanie

Podatnicy w 2024 roku muszą przygotować się na kilka istotnych zmian w systemie podatkowym. Wśród nich należy wymienić wprowadzenie obowiązkowego Krajowego Systemu e-Faktur, podatku minimalnego od osób prawnych czy opłaty dotyczącej produktów z tworzyw sztucznych. Od stycznia 2024 roku wzrośnie podatek rolny, co może istotnie wpłynąć na ceny żywności. Do dnia 31 marca 2024 roku przedłużono obowiązywanie obniżonych do 0% stawek podatku VAT na podstawowe artykuły spożywcze. Brak ponownego przedłużenia oznaczać będzie powrót stawki podatku VAT do poziomu 5% od kwietnia 2024 roku.