Gmina wydała rolnikom decyzje o zwrocie podatku akcyzowego w roku 2016. Na realizację tego zadania otrzymuje ona dotację z budżetu państwa, bo jest to zadanie zlecone. Do końca marca nie otrzymała decyzji od wojewody o zwiększeniu planu w tym zakresie. Czy należy wykazać wydane decyzje w Rb-28S za marzec 2016 r. w kolumnie „Zaangażowanie”, jeśli nie ma planu?
Reklama

Polecany produkt: Pakiet Rachunkowość 2016 + Zamknęcie roku 2015 >>>

Zasady oraz tryb zwrotu podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego oznaczonego kodem CN 2710 19 41 do 2710 19 49 oraz kodem CN 3824 90 91, wykorzystywanego do produkcji rolnej, zwanego dalej „olejem napędowym”, określone zostały w ustawie z 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1340).
Zgodnie z zapisami ustawy wniosek o zwrot podatku składa się w terminach od 1 lutego do ostatniego dnia lutego i od 1 sierpnia do 31 sierpnia danego roku. Wójt, burmistrz (prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego przyznaje, na wniosek tego producenta, w drodze decyzji, zwrot podatku. Przyznaje się go za okres 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o zwrot podatku. Decyzję wydaje się w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o zwrot podatku.
Tym samym jeżeli wniosek o zwrot podatku został złożony od 1 lutego do 29 lutego 2016 r., to decyzja powinna zostać wydana w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku, czyli najpóźniej do 30 marca 2016 r. Natomiast wypłata zwrotu podatku przyznanego decyzją wójta, burmistrza (prezydenta miasta) powinna nastąpić w terminie od 1 kwietnia do 30 kwietnia – jeżeli wniosek o zwrot podatku został złożony w terminie od 1 lutego do ostatniego dnia lutego.
Ewidencja zaangażowania prowadzona jest na koncie pozabilansowym 998 – „Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego”. Służy ono do ewidencji prawnego zaangażowania wydatków budżetowych ujętych w planie finansowym jednostki budżetowej danego roku budżetowego oraz w planie finansowym niewygasających wydatków budżetowych ujętych do realizacji w danym roku budżetowym. Co istotne, na stronie Ma tego konta ujmuje się zaangażowanie wydatków, czyli wartość umów, decyzji i innych postanowień, których wykonanie spowoduje konieczność dokonania wydatków budżetowych w roku bieżącym.
Należy zaznaczyć, że decyzja dysponenta o kwocie uzyskanej dotacji z budżetu państwa stanowi podstawę do dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Rb-28S to sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych samorządowej jednostki budżetowej/jednostki samorządu terytorialnego. W kolumnie „Zaangażowanie” wykazuje się kwoty wynikające z umów, decyzji i innych postanowień, których wykonanie powoduje konieczność dokonania wydatków budżetowych w roku bieżącym. A tym samym wydane przez wójta decyzje o zwrocie podatku akcyzowego do 30 marca 2016 r. powinny zostać zaewidencjonowane na koncie pozabilansowym 998 i wykazane w sprawozdaniu Rb-28S za marzec 2016 r. w kolumnie „Zaangażowanie”, pomimo że gmina nie otrzymała decyzji od dysponenta o przyznaniu dotacji w tym zakresie i nie ma zwiększonego planu.
Krystyna Gąsiorek, specjalistka z zakresu sprawozdawczości budżetowej / Dziennik Gazeta Prawna
Podstawa prawna
Rozporządzenie ministra finansów z 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej ( Dz.U. poz. 119 ze zm.).