Samorządy właśnie podejmują uchwały odnośnie stawek podatku od nieruchomości za 2024 rok w poszczególnych gminach. Jak co roku, daninę będzie musiał zapłacić każdy właściciel, posiadacz samoistny i użytkownik wieczysty nieruchomości. Poniżej przybliżamy podstawowe zasady dotyczące zapłaty podatku od nieruchomości.

Z czego wynika obowiązek zapłaty podatku od nieruchomości?

Obowiązek zapłaty podatku nakłada Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych. Wskazuje ona, że dokładne stawki podatku w danym roku wynikają z obwieszczenia ministra finansów. - Zazwyczaj wydawane jest ono w lipcu lub na początku sierpnia po uzyskaniu informacji z Głównego Urzędu Statystycznego odnośnie wskaźnika inflacji w pierwszym półroczu danego roku. Inflacja za pierwsze półrocze 2023 roku wyniosła 15 procent. To oznacza, że o tyle samo mogą maksymalnie wzrosnąć stawki podatku od nieruchomości w 2024 roku - tłumaczy Piotr Juszczyk, Główny Doradca Podatkowy inFakt.

Kto decyduje o ostatecznych stawkach podatku od nieruchomości?

Choć tak jak wspomnieliśmy wyżej - maksymalne stawki podatku od nieruchomości są co roku podawane w obwieszczeniu ministra finansów, to o ostatecznej wysokości podatku do zapłaty decydują poszczególne samorządy. Uchwały w tej sprawie podejmują pod koniec każdego roku rady miast i gmin. Przykładowo: w Warszawie oraz Gdańsku utrwaloną praktyką jest to, że coroczna podwyżka stawek podatku jest analogiczna do wskaźnika inflacji i uchwalane są najwyższe możliwe stawki.

Za 2-3 lata będziemy mieli taki metraż mieszkań na osobę, jak Niemcy w... 1990 roku

Kto jest zobowiązany do zapłaty podatku od nieruchomości?

Jest to każdy właściciel, użytkownik wieczysty oraz samoistny posiadacz nieruchomości w postaci:

  • gruntów,
  • budynków lub ich części,
  • budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Podatek płacą też posiadacze nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Taki właściciel, użytkownik wieczysty lub samoistny posiadacz zobowiązany jest do złożenia do właściwej gminy deklaracji odnośnie nabytej, posiadanej lub użytkowanej nieruchomości. Na tej podstawie gmina corocznie wydaje decyzję o kwocie podatku do zapłaty.

Piotr Juszczyk przypomina, że do samorządu jesteśmy zobowiązani zgłosić każdą zmianę w posiadanej nieruchomości. -Kiedy przykładowo obok domu rodzinnego wybudowaliśmy dodatkowo budynek gospodarczy, to po oddaniu go do użytku musimy zgłosić to gminie w ciągu 14 dni. Tak samo jeśli jakiś budynek zlikwidowaliśmy. Podobnie jesteśmy zobowiązani do zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania danego budynku, jeżeli na przykład zamiast funkcji mieszkaniowej będzie on odtąd miejscem prowadzenia działalności gospodarczej. Gminy mają prawo dokonać lustracji i zweryfikować to co podaliśmy w dokumentacji ze stanem faktycznym - podkreśla doradca podatkowy inFakt.

Podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej.

Kiedy i w jakiej formie jesteśmy zobowiązani do zapłaty podatku od nieruchomości?

Podatek płacimy w czterech ratach: do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada. - Jeżeli łączna kwota do zapłaty jest niższa niż 100 zł, to podatek płacimy tylko w jednej racie - wyjaśnia Piotr Juszczyk.

Płatności możemy dokonać przelewem na konto właściwej gminy, w kasie w urzędzie gminy oraz u inkasenta, jeżeli gmina takiego wyznaczyła.

Czy gmina może nas zwolnić z zapłaty podatku od nieruchomości?

Jak tłumaczy Piotr Juszczyk, gminy w ramach swojego działania mogą wyłączyć część nieruchomości z obowiązku zapłaty za nie podatku - na przykład z uwagi na to, że są one częścią Specjalnej Strefy Ekonomicznej. - Przykładem jest gmina Stawiguda w województwie warmińsko-mazurskim, która chcąc zachęcić przedsiębiorców do rozwijania działalności na tym terenie, nie pobiera od nich podatków - przytacza doradca podatkowy.

Co jest podstawą opodatkowania?

Dla gruntów podstawą opodatkowania jest powierzchnia, dla budynków lub ich części - powierzchnia użytkowa, dla budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej -wartość, o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych, ustalona na dzień 1 stycznia roku podatkowego.

Czytaj także: Do jakiej kwoty nie płaci się podatku od darowizny?

Ile wynoszą maksymalne stawki podatku od nieruchomości w 2024 roku?

Maksymalne stawki podatku od nieruchomości w 2024 roku to:

  • dla gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - 1,34 zł za 1 mkw. powierzchni (w 2023 roku było to 1,16 zł)
  • dla budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - 33,10 zł za 1 mkw. powierzchni użytkowej (w 2023 roku było to 28,78 zł).

Stawka za 1 mkw. w budynku mieszkalnym w 2024 roku to zaś 1,15 zł za 1 mkw. powierzchni (w 2023 roku było to 1 zł).

Czytaj też: Dobre wieści dla właścicieli domów. Kiedy można nie płacić podatku od nieruchomości?